1-9-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΡΖΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

03/09/2014 13:22  -  594 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                             Σητεία : 1-9-2014     

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                                                                         Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                      Αρ.  Απόφασης: 1441                   

Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

Τηλέφωνο :  28433 – 40514,543                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'' 87)
 2. Την υπ'' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2714/τ.Β΄/24-10-2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τερζή Λεωνίδα ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/9/2014-28/2/2017 μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες    που αφορούν τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού:

 

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Εκκαθάρισης Δαπανών.
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.
 • Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α''/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α''/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών
 • Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.
 • Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής , των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία και προαγωγή  της δημόσιας υγείας.
 • Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας , εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται  δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Έχει την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των  αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Έχει την αρμοδιότητα  τέλεσης  πολιτικών γάμων
 • Για τη Δημοτική ενότητα Σητείας τον ορίζει αναπληρωτή της Ληξιάρχου Σπανουδάκη Αρχοντίας του Αλέξανδρου σε περίπτωση απουσίας της.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις προσλήψεις, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα  που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα  Σητείας:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Αχλαδίων Χαμεζίου, Έξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας, Λάστρου για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται  στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες .

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των  ανωτέρω  τοπικών  κοινοτήτων.

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες  .

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα στις ανωτέρω  τοπικές κοινότητες .

ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης και των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

   Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                  Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                  Θεόδωρος Πατεράκης