3-6-2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθισμάτων για το χώρο αναχωρήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας & Εξοπλισμού γραφείων του Δήμου

03/06/2015 09:22  -  193 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                       Σητεία       03-06-2015                             

                                                                                   Αριθμ. Απόφασης:  550/2015

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθισμάτων για το χώρο αναχωρήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας & Εξοπλισμού γραφείων του Δήμου »

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 • Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί ΔημοσίουΛογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >
 •  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών  ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95
 • ΤηνΠ1/3306/03.11.2010ΑπόφασητουΥπουργείουΟικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) περί < Εξαίρεση Προμηθειών από   την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) >
 • Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».
 • Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
 • υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 • Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Την υπ’ αριθμ. 16/20-5-2015  Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας
 • Τις αριθμ. 36/2015 και 118/15 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας «Καθισμάτων για το χώρο αναχωρήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας & Εξοπλισμού γραφείων του Δήμου »με πρόχειρο διαγωνισμό
 • Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών.

                                                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια  «Καθισμάτων για το χώρο αναχωρήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας & Εξοπλισμού γραφείων του Δήμου » προϋπολογισμού δαπάνης   23.500,00 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την 16/20-5-2015  Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης θα εγκριθούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 3852/2010.

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                                      Θεόδωρος Πατεράκης