ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

06/09/2019 14:51  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                       Σητεία 6 – 9 - 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            

Ταχ.Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                                                             Αριθ.  Απόφασης:  857

                 Τ.Κ  723 00 ΣΗΤΕΙΑ                              

 Τηλέφωνο :  2843340543,514                                          

 F A X    :       2843024584                                                

 E- mail :   info@sitia.gr         

                                      

Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης

  Έχοντας υπόψη:

 

1) τις διατάξεις των άρθρων 81 & 82 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 82 & 83 του Ν.4555/18 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οποία οι πρόεδροι των κοινοτήτων ασκούν κάθε αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από το δήμαρχο.

2) το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α’)

3)  την υπ’ αριθ. 35/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες των κοινοτικών  εκλογών της 26ης Μαίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Σητείας.

4)  Τα πρακτικά ορκωμοσίας.

5)  Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών που διαμένουν στις Κοινότητες του Δήμου Σητείας.

                                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Αναθέτει σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Σητείας την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων καθώς και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν στην αντίστοιχη, για τον καθένα, Κοινότητα ως εξής: 

 •  τη χορήγηση βεβαιώσεων για αγροτική άδεια στρατιωτών.

•  τη χορήγηση πιστοποιητικών για απόσταξη στέμφυλων ( σε ιδιοκτησίες κάτω του ενός στρέμματος).

  • τη χορήγηση βεβαιώσεων κατοχής ζώων.
  • την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται  στην κοινότητα.
  • τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών .

 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

                                                                              Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                                                 Ζερβάκης Γεώργιος