21/11/14 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

26/11/2014 14:36  -  195 αναγνώσεις
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      6ΨΜΑΩ1Γ-25Ζ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 21-11-2014 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης : 1798                                              

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού οικονομικών.

6.Την 92/13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για απευθείας αγορά περιουσιακών στοιχείων  από τη ΛΕΥΚΗ Α.Ε.

7.Την  ανάγκη του Δήμου να οριστεί ένας συμβολαιογράφος  για την σύνταξη της αντίστοιχης

   συμβολαιογραφικής πράξης

8.Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.έτους 2014  σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη

    πίστωση στον ΚΑ 00-6111¨Αμοιβες νομικών & συμβολαιογράφων ΄

  9. Την 619/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης & την 375/2014 Απόφαση Οικονομικής  

    Επιτροπής  με την οποία εγκρίνεται  η ανωτέρω ΑΑΥ και διατίθεται η σχετική πίστωση

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

      Αναθέτουμε  απευθείας  την εργασία σύνταξης  της συμβολαιογραφικής πράξης , αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, με  πωλήτρια την εταιρία με επωνυμία ΛΕΥΚΗ Α.Ε.(σύνταξη συμβολαίου ,μεταγραφή του ,τα αντίγραφα ,τις δηλώσεις φόρου ,τα φύλλα υπολογισμού ,τον έλεγχο τίτλων ακινήτων,το Φ.Π.Α. ), στη συμβολαιογράφο Σητείας Μαρία Δ.Γιαννακάκη  αντί του ποσού των 3.177,30 € με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εξόδων σύνταξης της άνω πράξης μαζί με τα έξοδα μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο Σητείας.

    Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τις πιστώσεις του  ΚΑ 00-6111 ¨Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων ΄των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους  2014, με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

                                                                Ο  Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                 Θεόδωρος Πατεράκης