ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

16/06/2015 11:16  -  267 αναγνώσεις


                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                AΔΑ ΩΩ91Ω1Γ-Θ9Γ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                Σητεία   16- 6 -2015                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   Αριθ Απόφασης: 625

                                                                                    

 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα ρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

     -Πρόγραμμα Καλλικράτης > (ΦΕΚ 87 Ά)

2. Την Αριθμ. 269/2014 απόφαση ΔΣ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

     εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2014.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ. 4 του ΔΚΚ Ν 3463/06

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 < περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες>

    ΦΕΚ 194Ά

5. Την 30/20-4-11 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ

6. Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 < Περι οικονομικής διοίκησης και

    λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων

7. Το 2/96117/0026/20-12-11 έγγραφο του ΓΛΚ

8. Την Αρ. 86/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

9. Την αριθμ. 102/2-2-15Αποφάση Δημάρχου για διάθεση πιστώσεων

 

 

                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  1. Εγκρίνει την ανατροπή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 594/16-6-2015, την διαγραφή των αντίστοιχων ποσών και αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων :

 

Α/Α

ΑΑΑΥ

Ημ. Έκδοσης

KA

Περιγραφή

Ποσό

1

594

16/6/2015

00-6224.001

Δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών

-900,00

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 Θεόδωρος Πατεράκης