22-10-2014 αναθεση προμηθειας στεφανων για τον εορτασμο της 28ης Οκτωβρίου

03/11/2014 12:58  -  215 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΔΑ 78ΞΕΩ1Γ-ΘΟΚ     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                         Σητεία 22-10-2014                                                         

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                                  Αριθ Απόφασης: 1663.

                                                                                                                     

                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7.Την 259/2014  απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προϋπολογισμό και

τo πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014 και διαθέτει την

σχετική πίστωση από τους Κ.Α.00/6443  του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού 6.000,00 €  

8. Την Τεχνική Έκθεση

9. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

10. Την από 20/10/2014 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

11.Τις αριθμ. 683/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

                                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την διενέργεια των  προμηθειών και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

2.Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δάφνινων στεφάνων για τον εορτασμό της 28ης

   Οκτωβρίου 2014 από το Δήμου στην :

Α) Μαστροπαύλου Ευσεβία , Ανθοπωλείο με έδρα τη Σητεία αντί του ποσού των  528,00 € με ΦΠΑ 13%  για τα παρακάτω είδη :

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Δάφνινα Στεφάνια

33 τεμ

14,16

467,26

ΦΠΑ 13%

  60,74

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

528,00

3. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει τις παραπάνω προμήθειες σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

4.Η πληρωμή των παραπάνω προμηθειών θα γίνει από τις πιστώσεις των Κ.Α. : 00/6443, των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ,με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των

σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 

                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                           Θεόδωρος Πατεράκης