02/02/2010. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

04/02/2010 08:30  -  1052 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Σητεία 2-2-2010 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                       Αρ.Αποφ. 33

Δ Η Μ Ο Σ   ΣΗ Τ Ε Ι Α Σ  

 

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

                      Ο Δήμαρχος Σητείας Νικόλαος Κουρουπάκης έχοντας υπόψη:

 

1)            Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).

2)          Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Δ.Κ.Κ (Π.Δ. 410/95).

3)          Τις διατάξεις των άρθρων 4 & 23 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (Υ.Α.11389/93) που αφορούν στη διαδικασία των προμηθειών των Ο.Τ.Α.

4)          Τις Υπ. αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-99

5)          Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για το σκοπό αυτό.  Αρ. Μελέτης   6 /2010

 

                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1)             Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις  διατάξεις του     Ε.Κ.Π.ΟΤΑ

 

2)             Εγκρίνουμε  τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  για την παραπάνω προμήθεια.               

 

 

                                                           Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                           Νίκος Κουρουπάκης