26-6-2015: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας < Ταχυμεταφορές εγγράφων και μικροαντικειμένων των υπηρεσιών του Δήμου>

26/06/2015 13:07  -  310 αναγνώσεις

                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΔΑ  ΒΝΓ5Ω1Γ-5ΨΚ

 

              ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                         Σητεία :    26-6-2015 

             ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

                         

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                     Αρ. Απόφασης :  674                                      

                           72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433- 40516

Fax           :  28430 – 29243

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  & απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας   < Ταχυμεταφορές εγγράφων και μικροαντικειμένων των υπηρεσιών του Δήμου>

 

                                                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1)   Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.)και του Π.Δ.113/10.

2)   Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3)   Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247 Α ).

4)   Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

      Αποκέντρωσης&ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή 

      των χρηματικών  ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5)   Την ανάγκη του Δήμου να σταλούν επιστολές και  μικροδέματα του Δήμου σε

       διάφορες υπηρεσίες τα οποία πρέπει να παραδοθούν επειγόντως και με

       ασφάλεια είτε λόγω προθεσμιών είτε λόγω περιεχομένου.

 6)   Τη συνταχθείσα  τεχνική περιγραφή για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας  

        ταχυμεταφοράς  εγγράφων-  επιστολών και μικροαντικειμένων του Δήμου.

 7)   Την ΑΔΣ 156/15 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

 7)   Τον προϋπολογισμό  του Δήμου Οικονομικού έτους 2015,συμφωνα με τον    

        οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.500,00 € στον Κ.Α.  

        00-6224.002.Δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρία ταχυμεταφορών 

  8)   Τις προσφορές που κατατέθηκαν

  9)   Την αριθμό 617/15 Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α.:7ΕΓΥΩ1Γ-Σ1Η 

10)   Την αριθμό:631/15 Απόφαση Δημάρχου με την οποία διατίθεται η σχετική   

        πίστωση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

   1.Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν με την από 

      16/6/2015 τεχνική περιγραφή για την παροχή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς   

     εγγράφων–επιστολών και μικροαντικειμένων του Δήμου και καθορίζουμε την

     απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας.   

 2. Αναθέτουμε απευθείας την ανωτέρω εργασία, στην εταιρία Γενική Ταχυδρομική

    Α.Ε.Ε., που έχει παράρτημα στη Σητεία, αντί του ποσού  των 847,00€ χωρίς ΦΠΑ

    23% (1.041,81 με ΦΠΑ 23%)και μέχρι του ποσού  των 1.788,62€ χωρίς ΦΠΑ 23%

   (2.200,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 23%,) για τα επιπλέον κιλά  και χρονική διάρκεια εκτέλεσης

   της εργασίας 12 μήνες από  1/7/2015 μέχρι 30/6/2016 με τους παρακάτω   

   οικονομικούς όρους:

 

 

 

 

        Α. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1)     Για αποστολή με παράδοση την επόμενη εργάσιμη μέρα η χρέωση 

      διαμορφώνεται στα 1,70 € μέχρι 3 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό    

      η χρέωση ανέρχεται σε 0,40.€

2)   Για αποστολή με αυθημερόν παράδοση η χρέωση διαμορφώνεται

      σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας< Γενική Ταχυδρομική  

      Α.Ε.Ε >  

 

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

1)    Για αποστολή προς χερσαίους και νησιωτικούς προορισμούς του δικτύου    

       της εταιρίας< Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.Ε > η χρέωση διαμορφώνεται στα

       1,93 €μέχρι 2 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση ανέρχεται

       σε 0,55 € με παράδοση την επόμενη εργάσιμη μέρα

  2)   Για τις περιοχές εκτός ορίων των πόλεων του δικτύου της εταιρίας

     < Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.Ε > (Δυσπρόσιτες)  καθώς και για εξωτερικό με

      παράδοση εντός 2-3 εργάσιμων ημερών , η χρέωση  διαμορφώνεται , στα

      4,00€,μέχρι 2 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση  ανέρχεται 

      σε 0,55€

3)  Για κάθε αποστολή με εντολή επιστροφής δικαιολογητικών η χρέωση

     διαμορφώνεται στα 3,50€  μέχρι 2 κιλά βάρους και για κάθε επιπλέον κιλό 

     η χρέωση ανέρχεται  σε 0,55€ .

    Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.

  Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στην προσφορά του αντιπροσώπου  

    ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της εταιρίας< Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.Ε >  

 

  Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από την πίστωση του  Κ.Α.

    00-6224.002<Δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρία ταχυμεταφορών>  

    αντί του ποσού  των 847,00€ χωρίς ΦΠΑ    23% (1.041,81 με ΦΠΑ 23%)και μέχρι

    του ποσού  των 1.788,62€ χωρίς ΦΠΑ 23% (2.200,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 23%,) για τα  

    επιπλέον κιλά , για το οικ.έτους 2015 ,με την έκδοση σχετικών  ενταλμάτων πληρωμής  

   μετά την υποβολή  ισόποσων  εξοφλητικών  τιμολογίων και των σχετικών προς

   είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

 

                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ