30-12-14 Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

29/01/2015 10:27  -  136 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

    

        ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                               

Ταχ.Δ/νση  : Π.Βαρθολομαίου 9                                                               ΑΔΑ ΩΝΨΞΩ1Γ-Τ52

                              Τ.Κ. 723 00                                                                          

                                                                                                                          Σητεία 30-12 -2014

                                                                                                                             Αριθμ Πρωτ 1957

                                                                                                      

 

                                            

  

ΘΕΜΑ: « Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2014 »                                     

                                                        

                                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

                            Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

 

  1.   Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2.  Την αριθμ  269 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – εξόδων  οικ έτους 2014
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006)
  4. Την 342/2014 ΑΔΣ αναμόρφωσης
  5. Την αρ.799/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 7ΙΨΥΩ1Γ-ΙΘΑ    

   

                                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

       Διαθέτουμε  τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2014 για τη πληρωμή ανάλογης δαπάνης με απόδοση λογαριασμού  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Κ.Α. 00-6222.001, ποσό 1.000,00 Ευρώ ,για τη πληρωμή τηλεφωνικών, τηλεγραφικών  και τηλετυπικών τελών εσωτερικού.

 

 

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Οικονομική Υπηρεσία

2.Ειδικό Ταμείο

 

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ