11-2-2015Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας << Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή >>

11/02/2015 14:37  -  383 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

                                                                                                      6ΚΔΦΩ1Γ-5ΧΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 11-2-2015 

 ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης :160

 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Απευθείας ανάθεση για την παροχή  της εργασίας << Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή >>

                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5.  Την  αριθμ. 2/54638/0022/13-8-2008 (ΦΕΚ 1716/Β/26-8-2008 ) κοινή απόφαση  

     των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης όπως διορθώθηκε

     με το αρ. 1916/18-9-08 ΦΕΚ

6. To ΠΔ 28/80

7. Την ανάγκη του Δήμου να οριστεί ένας Δικαστικός Επιμελητής  για να αναλάβει

     την κοινοποίηση παντός δικογράφου του Δήμου .

8.  Την  τεχνική έκθεση που συντάχθηκε 

9.  Τις προσφορές που κατατέθηκαν 

10.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον    

      οποίο  υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.00/6116 <Αμοιβές δικαστικών

      επιμελητών >

11. Την Αριθμ.: 207/2015 ΑΑΥ

12. Την αριθμ.: 47 /6-2-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

      εγκρίνεται η ανωτέρω Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική

      πίστωση.

                                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την εργασία κοινοποίησης παντός δικογράφου του Δήμου προς αντιδίκους, ήτοι απαλλοτριώσεις -εξώδικα -αγωγές- αποφάσεις και ότι άλλο έκτακτο προκύψει για κοινοποίηση έως 30/4/2016 και καθορίζουμε την  δι απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω .  
  2. Αναθέτουμε απευθείας την ανωτέρω  εργασία στον δικαστικό επιμελητή  κ.Αχλαδιανάκη Γεώργιο με έδρα τη Σητεία, αντί του ποσού των 23,00 € πλέον  ΦΠΑ 23% ανά κοινοποίηση, εντός και εκτός πόλης Σητείας μέχρι του ορίου των 2.000,00 € και ως 30/4/2016 
  3.    Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 00/6116     <<Αμοιβές δικαστικών επιμελητών >> όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών. Η δαπάνη για το 2016 θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικ έτους 2016,σε αντίστοιχο Κ.Α. εξόδων.

 

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ   

  

 

                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ