5-12-14ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ¨ ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ¨e

09/12/2014 09:18  -  190 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Β5ΑΨΩ1Γ-Η63

ΔΗΜΟΣ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                      Σητεία   5 - 12-2014                                                             

                                                                                                          Αριθ Απόφασης: 1836          

             

 

 

 

                                                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που  αφορούν τη

    διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τη προμήθεια Υλικά

   Εορταστικού Στολισμού

5. Την αριθμ. 274/2014 Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της προμήθειας Υλικά

    Εορταστικού Στολισμού.

 

                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

  1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας Υλικά Εορταστικού Στολισμού με   απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.
  2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την παραπάνω  προμήθεια.

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                           Θεόδωρος Πατεράκης