3-2-2015Έγκριση εκτέλεσης εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα

03/02/2015 09:13  -  267 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ 6ΒΝΣΩ1Γ-ΡΩΙ

                                                                                     Σητεία 3-02-2015

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Αριθ Απόφασης: 108

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ              

 

                           Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα »

 

                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου  209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις της παρ 13 αρθ 20 του Ν 3731/08.

3.Tις διατάξεις του άρθρου  83 τουΝ 2362/1995- ΦΕΚ 247Α

4.Το ΑΡΙΘ 21437/2011Εγγραφο Υπ Εσωτερικών Αποκέντρωσης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του αρθ 83        

παρ 1 του Ν 2362/95

5. Την ανάγκη του Δήμου  για την καλή λειτουργία –συντήρηση του ανελκυστήρα στο κτήριο που συστεγάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες &  υπηρεσίες ΠΕΛ

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.500,00€ στον ΚΑ 30-6265.007 συντήρησης ανελκυστήρα

7.Την τεχνική περιγραφή  που συντάχθηκε  για την εκτέλεση  της εργασίας

   συντήρησης ανελκυστήρα 

 

 

 

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1   Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα  για το έτος 2015,και την τεχνική  περιγραφή  που συντάχθηκε  για τη παραπάνω εργασίά.

 

 

 

 

 

 

                                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ