30/12/14. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

31/12/2014 08:16  -  225 αναγνώσεις
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 30-12-2014 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης : 1955

                                               

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την 309 /2014  απόφαση αναμόρφωσης του Δημοτικού Συμβουλίου

7. Την  437 /29-12-2014  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που διαθέτει την σχετική πίστωση

       από τον Κ.Α.00/6117.005 ¨Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση αγοράς

      ακινήτων  ¨του  προϋπολογισμού του Δήμου  ποσού 3.400,00 € πλέον ΦΠΑ

8. Την τεχνική περιγραφή & τις προσφορές που κατατέθηκαν

 9. Την Αριθμ. 784/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τις εργασίες εκτίμησης  

     πιστοποιημένου εκτιμητή, για την αγορά  ακινήτων προκειμένου να αξιοποιηθούν 

    από το Δήμο Σητείας μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος επιχορηγούμενου από το Πράσινο

    Ταμείο και  καθορίζουμε την  δι΄ απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω

 2.Αναθέτουμε απευθείας την  εκτέλεση της εργασίας εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή για

     την εκτίμηση αγοράς  ακινήτων προκειμένου να αξιοποιηθούν από το Δήμο Σητείας μέσω

      χρηματοδοτικού προγράμματος επιχορηγούμενου από το Πράσινο Ταμείο, όπως   

      αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή  και στη προσφορά τους στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Ι

      ΛΕΒΑΝΤΑΚΗ πολιτικό μηχανικό με έδρα τη Σητεία  για την εργασία εκτίμησης ακινήτων

     εντός της πόλης Σητείας  , αντί του ποσού των 3.400,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

      Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τις πιστώσεις του  ΚΑ : 00-6117.005        ¨ Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση αγοράς ακινήτων  ¨ των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2014, με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

                                                            Ο  Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                              Θεόδωρος Πατεράκης