23-1-2015Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών- Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 70 του Π.Δ. 28/80

23/01/2015 10:38  -  308 αναγνώσεις

                                                                                                                                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΩΧΩΥΩ1Γ-9ΒΕ                                                                                                                         

              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Σητεία :   23-1-2015

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

  Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                          Αρ. Απόφασης: 72

             Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                                                                       

 

 

ΘΕΜΑ:<<Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών- Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  67 & 70 του Π.Δ. 28/80»

 

                                                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων  67 και 70 παρ.1 του Π.Δ.28/80

2. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 παρ1 του Ν.3463/2006 (Κ.ΔΚ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

4. Τις διατάξεις της υπ.αρίθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ.Γ΄)

5. Το αριθμ. 261/23-01-2015 Πρακτικό Κλήρωσης που υπογράφεται από τους

υπαλλήλους που διενήργησαν την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών

(τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την επιτροπή

Παραλαβής προμηθειών του Δήμου Σητείας σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80

6. Την αριθμ 347 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία

ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα μετέχουν στην παραπάνω επιτροπή.

 

                                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

                                       

Ορίζουμε επιτροπή παραλαβής Εργασιών - Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  67 και 70 του Π.Δ. 28/80 του Δήμου Σητείας για το έτος 2015 ως εξής

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μεραμβελλιωτάκης Αριστοτέλης υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  

Νικηφοράκης Εμμανουήλ υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ αντίστοιχα:

Κοντογιαννάκη Κατερίνα υπάλληλος κλάδου ΔΕ Ελεγκτών εσόδων -εξόδων

Ξενικάκης Γιώργος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Εσωτ.Διανομή

  • Οριζόμενους Υπαλλήλους                                     
  • Δ/νσεις Δήμου                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  • Γραφείο Δημάρχου                                                         

 

                                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ