22/10/2014 αναθεση εργασιων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014

03/11/2014 13:34  -  195 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ  6ΗΓΤΩ1Γ-ΗΧΜ                

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                  Σητεία : 22-10-2014 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                  Αρ. Απόφασης :1664

 

 

                                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την 259/2014  απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προϋπολογισμό

     και το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014  και

    διαθέτει την σχετική πίστωση από τον Κ.Α.00/6443 του προϋπολογισμού του Δήμου 

    συνολικού ποσού 6.000,00 €

7.  Τις προσφορές που κατατέθηκαν  

8. Τις αριθμ.:683/2014 & 684/2014 Απόφασεις Ανάληψης Υποχρέωσης

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τις εργασίες που

   απαιτούνται για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014  και καθορίζουμε την   

   δι΄απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω

2.Αναθέτουμε απευθείας την  εκτέλεση των εργασιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου2014 όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή  και στη προσφορά τους, στους :

Α) G.E.S.SINGLE MEMBER P.C ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΗΧΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε με έδρα τη Σητεία για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2014  ,αντί του ποσού των 1.039,35 € με ΦΠΑ

Β)Ε.Τ.Ξ.Ε.Κ. Α.Ε με υποκατάστημα το ξενοδοχείο SITIA BEACH στη

Σητεία, την παραχώρηση χρήσης αίθουσας για τη διοργάνωση της δεξίωσης της

28ης Οκτωβρίου 2014  αντί του ποσού των 450,00 € με ΦΠΑ 

 Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 00-6443

των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2014, με την έκδοση σχετικού

εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

 

 

                                                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                 Θεόδωρος Πατεράκης