9-9-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

15/09/2014 11:41  -  397 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                         Σητεία: 9-9- 2014

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                    

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                      Αρ. Απόφασης: 1514  

723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                                       

Τηλέφωνο: 28433- 40514, 543

FAX:          28430/  24584                                        

E-mail : info@sitia.gr

               

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

 

`Εχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου  1και της παρ.18 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Την με αρίθμ.1438/1-9-2014 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου Λαντζανάκη Νικολάου»

3.   Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/ 1985 για την μεταφορά μαθητών προς και

 από τα σχολεία τους με υπηρεσιακά λεωφορεία των Δήμων.

4.  Το Α.Π  οικ. 1011/ 13215/ 8-7-2003  έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  με θέμα « Δυνατότητα μεταφοράς προσώπων με το υπηρεσιακό λεωφορείο  Δήμου».

5. Τις  διατάξεις  του Ν.  3584/ 2007  «Κώδικας  Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ».

6. Την ΚΥΑ 35415/28-7-1011 ( ΦΕΚ 1701/1-8-2011/Β) « Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Δήμους».

 

                                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

       Αναθέτουμε  στον  τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας  Τριντάκη Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων, την μεταφορά των μαθητών  από και προς τις παρακάτω  Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σητείας  με το λεωφορείο  του Δήμου Σητείας με τα στοιχεία ΚΗΥ  9840  , για το  σχολικό έτος 2014 – 2015.

α) Από Συκιά- Παπαγιαννάδες- Λιθίνες- Αρμένοι –Χανδράς-Ζήρος- Αγία Τριάδα

β) Από Ζήρο –Χανδράς – Αρμένοι και επιστροφή Ζήρο

γ) Από Ζήρο – Λιθίνες – Παπαγιαννάδες- Συκιά

με την υποχρέωση να μεταφέρει τους μαθητές από την έδρα της κατοικίας τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

         ΕΣΩΤ.  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ              

·                     Γραφείο  Αντιδημάρχων                                       

·                     Δ/νση  Διοικητικών υπηρεσιών

  • Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

·                     Προϊστάμενο Υπηρεσίας Καθαριότητας            ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

                  κ. Φιλιππάκη Ματθαίο               

·                     Συνεργείο κίνησης αυτοκινήτων κ. Μ. Χατζάκη

·                     Οριζόμενο υπάλληλο