9-9-2014 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

10/09/2014 10:43  -  404 αναγνώσεις

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σητεία :  9-9-2014

       ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

     ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                      Αριθμ. Αποφ : 1485

          72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433 / 40514,  40543

 Fax           :  28430 - 24584

                                                                                                                  

 

                                                                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

`Εχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις των   άρθρων 1 και 58 του N. 3852/2010.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου  48 του Ν. 3584/2007.

3.  Τις διατάξεις του Ν. 2685/ 1999 ( ΦΕΚ 35/Α/18-8-1999) « Κάλυψη 

     δαπανών μετακινουμένων  υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας 

     και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/201 (ΦΕΚ 40/Α΄) Έργων (ΦΕΚ 1753/3-9- 

      2007

5. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας,  του υπαλλήλου του ΚΕΠ Αχλαδιανάκη

      Ματθαίου κλάδου  ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

 

                                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

     

               ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ τη μετακίνηση του υπαλλήλου του ΚΕΠ του Δήμου μας Αχλαδιανάκη Ματθαίου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών την Τετάρτη  10/9/2014 στη Ζάκρο  και συγκεκριμένα στο ΚΕΠ  της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, που στεγάζεται στη Ζάκρο  προκειμένου να διεκπεραιώσει υποθέσεις δημοτών εκεί λόγω έλλειψης υπαλλήλου στο συγκεκριμένο ΚΕΠ ».

 

 Ημέρες μετακίνησης: 1

Μέσο μετακίνησης  ορίζεται το με αριθμ. ΑΝΚ 7093 Ι.Χ.  αυτοκίνητο του Υπαλλήλου.

     

 
 
  Εσωτ. Διανομή:                                                   

-   Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

-   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                     

-     Γραφείο Μισθοδοσίας                                                                              ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ