Έγκριση τεχνικής περιγραφής & απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας για ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων του Δήμου, έτους 2015

06/05/2015 13:25  -  291 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   AΔΑ   7ΘΟ1Ω1Γ-ΟΔΨ

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                   Αριθ Απόφασης: 384                                                                                               Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                           Σητεία 20-04-2015                                                                                    

Θέμα: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής  & απευθείας  ανάθεση για την παροχή της εργασίας  για ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων του Δήμου, έτους 2015 »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου  209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις της παρ 13 αρθ 20 του Ν 3731/08.

3.Tις διατάξεις του άρθρου  83 τουΝ 2362/1995- ΦΕΚ 247Α

4.Το ΑΡΙΘ 21437/2011Εγγραφο Υπ Εσωτερικών Αποκέντρωσης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του αρθ 83        

παρ 1 του Ν 2362/95

5. Την υποχρέωση του  του Δήμου  σύμφωνα με τον Ν.3850/2010 περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ο προληπτικός έλεγχος και ο εμβολιασμός των εργαζομένων    

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  συνολικού ποσού 4.526,00€ στους ΚΑ 10-60693.004,15-6063.001,20-6063.005,25-6063.004,30-6063.004,35-6063.004,40-6063.001 δαπάνη  για εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου .

5.Την  70/ 2015  απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την  έγκριση & διάθεση της  πίστωσης από των ΚΑ 10-60693.004,15-6063.001,20-6063.005,25-6063.004,30-6063.004,35-6063.004,40-6063.001 δαπάνη  για εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου .

6.Την τεχνική περιγραφή  που συντάχθηκε  για την εκτέλεση  της εργασίας  εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου .

7. Τις   ΑΑΥ 503,504,505,507,509,511,514/2015

8. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Εγκρινουμε την εκτέλεση της εργασίας &  τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν με την από  20/3/2015 τεχνική περιγραφή για την παροχή της υπηρεσίας της εργασίας  εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου , καθορίζουμε την απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας.   

2.Αναθέτουμε απευθείας την εργασία εκτέλεσης ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου   έως το τέλος του έτους 2015, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή  και στις προσφορές που κατατέθηκαν στους :

Α) Βασίλειο Βοβατζάκη , ακτινολογικό εργαστήριο , με έδρα τη Σητεία και με

ΑΦΜ 125255409,Δ.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου , αντί του ποσού των 1.600,00€ για την εργασία ακτινογραφίας

Β) Ιωάννη Κατραδάκη ,ιατρου μικροβιολόγου, με έδρα τη Σητεία και με ΑΦΜ 028790722 Δ.Ο.Υ. Αγ.Νικολάου, αντί του ποσού των 2.926,00 € για την εργασία μικροβιολογικών εξετάσεων.

3.Οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σταδιακά έως το

τέλος του έτους 2015 και  κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

4.Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από τις πιστώσεις των ΚΑ 10-60693.004,15-6063.001,20-6063.005,25-6063.004,30-6063.004,35-6063.004,40-6063.001 δαπάνη  για εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων Δήμου των εξόδων του πρ/σμού οικ έτους 2015  με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη

δικαιολογητικών.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

Θεόδωρος Πατεράκης