Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

27/11/2014 12:50  -  185 αναγνώσεις

 

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                               

Ταχ.Δ/νση  : Π.Βαρθολομαίου 9                                                                     ΑΔΑ Β8ΔΦΩ1Γ-352

                              Τ.Κ. 723 00                                                                          

                                                                                                                          Σητεία 24-11 -2014

                                                                                                                             Αριθμ Πρωτ 1802

                                                                                                      

          

  

ΘΕΜΑ: « Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2014 »                                       

                                                        

                                                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

                                    Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

 

  1.  Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2. Την αριθμ   1 /2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – εξόδων  οικ έτους 2012
  3. Tις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006)
  4. Την 286/2014 ΑΔΣ αναμόρφωσης
  5. Την αρ.725./2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ  ΩΞΗΤΩ1Γ-6ΒΥ
  6.  Tην αρ.726./2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ  717ΤΩ1Γ-29Τ                                                                 Την αρ.727./2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ  Ω71ΑΩ1Γ-ΣΟ7                  

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

       Διαθέτουμε  τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2014 για τη πληρωμή ανάλογης δαπάνης με απόδοση λογαριασμού  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Κ.Α.00-6221.001,ποσό 3.500,00 Ευρώ ,για τη πληρωμή ταχυδρομικών τελών

Κ.Α. 00-6222, ποσό 3.000,00 Ευρώ ,για τη πληρωμή τηλεφωνικών, τηλεγραφικών  και 

                          τηλετυπικών τελών εσωτερικού.

Κ.Α. 00- 6223  ποσό 400,00  Ευρώ ,για τη πληρωμή κινητής τηλεφωνίας

 

 

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Οικονομική Υπηρεσία

2.Ειδικό Ταμείο

 

 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ