ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

17/06/2015 12:06  -  264 αναγνώσεις

 

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

    

        ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                               

Ταχ.Δ/νση  : Π.Βαρθολομαίου 9                                                                              ΑΔΑ ΩΓΚΥΩ1Γ-ΟΦ8            

                             Τ.Κ. 723 00                                                                                                                                       

                                                                                                                          Σητεία 17- 6 -2015

                                                                                                                             Αριθμ Πρωτ 631

                                                                                                       

 

                                           

  

ΘΕΜΑ: « Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2015 »                                       

                                                         

                                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

     Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.    Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2. 2.    Την αριθμ  269 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – εξόδων  οικ έτους 2015
  3. 3.    Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ 4 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006)
  4. 4.    Την 156/2015 ΑΔΣ αναμόρφωσης
  5. 5.   Την αρ.617/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 7ΕΓΥΩ1Γ-Σ1Η    

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

       Διαθέτουμε  τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των  Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2015 για τη πληρωμή ανάλογης δαπάνης με απόδοση λογαριασμού  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Κ.Α. 00-6224.002, ποσό 2.500,00 Ευρώ ,για τη πληρωμή δαπάνης διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών έτους 2015-2016.

 

 

ΕΣΩΤ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Οικονομική Υπηρεσία

2.Ειδικό Ταμείο

 

 

 

 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ