02/03/2015 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ

02/03/2015 12:49  -  298 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 ΑΔΑ: 7ΝΤΣΩ1Γ-ΕΔ1

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                              Σητεία, 02/03/2015                                                                

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                Αριθ Απόφασης:213

                                                                                                                       

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 14/2015 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 196/19-02-2015 με ΑΔΑ : ΩΟΞΟΩ1Γ-ΠΗ5 απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

11. Την από 27/02/2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

      υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  στον Κ.Α.30/6265.005, για την προμήθεια υλικών για τη

      συντήρηση-αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ.

13.Την Αριθμ.  335/13-02-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 53/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

     εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική πίστωση

 

                                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αναθέτουμε την  προμήθεια < Υλικών για τη συντήρηση-αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ> έτους 2015 από το κατάστημα  Βατσάκης Α.Ε., Εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών – συστημάτων ασφαλείας – πληροφορικής - service , Σητεία, αντί του ποσού των  8.945,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% για τα  παρακάτω είδη:

 

Είδος

Μον. Μετρ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ

μνήμη RAM DDRIII mhz 10600 μεγέθους 2GB

Τεμ.

10

25

250,00 €

Μπαταρίες για UPS 5A

Τεμ.

25

28

700,00€

Μπαταρίες για UPS 7,5A

Τεμ.

40

28

1.120,00€

Μπαταρίες για UPS 9A

Τεμ.

10

32

320,00 €

Κουτιά Η/Υ (CASE) full ATX

Τεμ.

4

45

180,00 €

σκληρός δίσκος (hard disk) SATA SSD  >256GB

Τεμ.

4

110

440,00 €

σκληρός δίσκος (hard disk) SATA 7200 rpm >1000GB

Τεμ.

4

70

280,00 €

μνήμη RAM DDRII 667mhz μεγέθους 2GB

Τεμ.

10

40

400,00 €

projector lamp και housing για Toshiba tdp-s25

Τεμ.

1

200

200,00 €

projector lamp και housing για Epson eh-tw3000

Τεμ.

1

300

300,00 €

Motherboard hp prolliant ml-350 G5 server

Τεμ.

2

190

380,00 €

CPU intel xeon quad core E5504 1600mhz

Τεμ.

1

195

195,00 €

Hp prolliand ml-350 G5 scsi battery pack 3,6V

Τεμ.

2

50

100,00 €

τροφοδοτικό 1000W για HP server proliand ML350 G5

Τεμ.

2

190

380,00 €

minipci Mikrotik R52H 802.11 a/b/g

Τεμ.

6

50

300,00 €

τύμπανο (DRUM), STARTER, CLEANER  Develop Copier 161

Τεμ.

2

240

480,00 €

τύμπανο (DRUM), STARTER, CLEANER  Develop Copier 350

Τεμ.

2

240

480,00 €

Τροφοδοτικό Power over Ethernet (POE) ubiquity 24V 1A

Τεμ.

4

30

120,00 €

IBM lenovo SL500 laptop 15.6 screen

Τεμ.

1

140

140,00 €

motherboard socket 775 Asrock g41 ddr3

Τεμ.

4

80

320,00 €

Τροδοδοτικό PC >500 watt

Τεμ.

25

40

1.000,00 €

Canon imagePROGRAF Rower Suply unit

Τεμ.

1

250

250,00 €

Μικρόφωνο Senheizer sdc-8200D

Τεμ.

1

190

190,00 €

HDD για καταγραφικό SPECTRA HD-400 sata1T

Τεμ.

2

95

190,00 €

Dvd WRITER SATA

Τεμ.

10

23

230,00 €

 

Σύνολο ΤΕΜ.

174

ΣΥΝΟΛΟ

8.945,00 €

 

 

 

ΦΠΑ 23%

2.057,35 €

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  σε ΕΥΡΩ

11.002,35 €

 

 

Σύνολο προμήθειας 8.945,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του Κ.Α. :

Κ.Α. 30/6265.005 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

 

 

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                                                   Θεόδωρος Πατεράκης