27/02/2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

02/03/2015 09:03  -  298 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                           Σητεία , 27/02/2015

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                            Αριθ Απόφασης: 209

                                                                                                                     

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ.  14/2015  Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 174/13-02-2015 με ΑΔΑ : ΨΩΞΛΩ1Γ-ΝΧ6 απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 26-02-2015 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015 , σύμφωνα με τον οποίο

     υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον  Κ.Α. 35/6699.001 για την προμήθεια Ζωoτροφών

13.Την Αριθμ.  328/2015 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 53/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική Πίστωση.

 

                                                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Αναθέτουμε την  Προμήθεια  Ζωοτροφών από το  κατάστημα  Γιάννης Γ. Στιβακτάκης, Χονδρικό Εμπόριο Δημητριακών, Σπόρων και Ζωοτροφών, με έδρα τη Σητεία αντί του ποσού των 10.790,42 € με  ΦΠΑ 13% για τα  παρακάτω είδη:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ξηρά τροφή για σκύλους ,πλήρης πλούσια σε πρωτεΐνη σε ποσοστό ίση ή πάνω από 20% και περιεκτικότητα σε λίπος  σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 10% σε σακί των 20 kg, σακί

515

17,85

9.192,75

2

Καλαμπόκι ολόκληρο για πάπιες σε σακί των 40 kg

11

12,30

135,30

3

Τροφή πάχυνσης για πάπιες Νο 110 σε σακί των 40 kg

10

22,10

221,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

9.549,05

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

1.241,37

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.790,42

 

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του Κ.Α.35/6699.001 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

                                                                         Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                       Θεόδωρος Πατεράκης