3-10-2014 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

06/10/2014 15:11  -  623 αναγνώσεις

              ελληνικη  δημοκρατια                                                                                                                                                       

                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                          Σητεία :  3- 10 - 2014

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

               Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                                   Αρ.  Απόφασης:  1608

                Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                               

                  E- mail : info@sitia.gr                                                 

 

ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας»   


Α π ό φ α σ η

Ο Δήμαρχος Σητείας

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων  2, 58 και 81  του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

  1. Την αριθ. 56/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, µε την οποία αναδείχθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Μεταβιβάζουμε στην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας κ. Πλατανάκη Ελένη  την αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

    Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στη διαύγεια.           
 
 

                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                             

                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης