16-7-2014/ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ Γ.

26/08/2014 10:24  -  398 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Σητεία:  16- 7- 2014

           ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

       ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

          Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                     Αριθμ. Αποφ : 970

                        72300  ΣΗΤΕΙΑ

           Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος Σητείας   Θεόδωρος Πατεράκης

   

   `Εχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160  του  Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)   «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) « Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης ».

3.  Την με αριθμ. Πρωτ. 3686/30-6-2014 πρώτη αίτηση παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Κατσανεβάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ , προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

4. Την με αριθμ. Πρωτ.4273/16-7-2014 δεύτερη αίτηση παραίτησης του ανωτέρω  υπαλλήλου. 

   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

  Την αυτοδίκαιη αποδοχή της παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Σητείας, Κατσανεβάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ και διαπιστώνει τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης την 16-7-2014, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

 

      Η απόφαση αυτή  να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και περίληψή της θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ
  • Δ/νση Διοίκησης

     Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

  • Δ/νση Διοικ/κών  Υπηρεσιών
  • Δ/νση  Οικ/κων Υπηρεσιών
  • Γραφείο  Μισθοδοσίας
  • Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο                                                                                                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ