23-9-14 Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας Χημικού Υλικού

29/09/2014 13:23  -  252 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                            Σητεία   23-09-2014                                                                 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                            Αριθ Απόφασης: 1563

                                                                                                                        

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >

2.Τον Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και του Π.Δ. 113/10

3.Τις διατάξεις των άρθρων 1,23,24,25  του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93)

4.Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του Ν. 2286/95 < Προμήθειες του δημοσίου

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων > όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97

5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

6.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7939/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999 Εξαιρέσεις προμηθειών από

την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

7. Την Κ.Υ.Α. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-02)

8. Την αριθμ. 202/2014 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης της

     προμήθειας

9.Την 1542/18-09-2014 με ΑΔΑ : 60ΒΗΩ1Γ-ΔΑΖ απόφασή του για έγκριση των τεχνικών

    Προδιαγραφών και εκτέλεσης της προμήθειας

10. Την προσφορά που κατατέθηκε

11. Την από 23/09/2014 εισηγητική έκθεση - γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης.

12.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2014 , σύμφωνα με τον οποίο

     υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον  Κ.Α. 20/6633 για την προμήθεια Χημικού

     Υλικού

13.Την Αριθμ. 644/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

14.Την αριθμ. 275/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία

Εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διατίθεται η σχετική

Πίστωση

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αναθέτουμε την  Προμήθεια  Χημικού Υλικού από το κατάστημα Εμμ. Ροδανάκης ,κέντρο γεωργικών εφοδίων ,Σητεία  αντί του ποσού των 1.186,50€ με ΦΠΑ 13%

για τα  παρακάτω είδη:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Απολυμαντικό- καθαριστικό-αντιοσμικό υγρό για πλύσιμο κάδων απορριμμάτων σε συσκ. δοχείο 20 λίτρων

12

87,50

1.050,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

1.050,00 
ΦΠΑ 13%

136,50
ΣΥΝΟΛΟ

1.186,50 

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση του Κ.Α.20/6633 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2014 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θεόδωρος Πατεράκης