27-5-2013. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

27/05/2013 09:28  -  773 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σητεία: 22-5-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                     Αριθμ. Απόφ:455

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                     

72300  ΣΗΤΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος Σητείας 

   `Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς)  του Ν. 4039/2012  (ΦΕΚ 15 Α /2-2-2012):Για τα δεσποζόμενα  και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση  ή τη χρησιμοποίηση  με κερδοσκοπικό σκοπό, σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου  πενταμελής επιτροπή  παρακολούθησης  του προγράμματος  διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο αντιπροσωπευτικά  φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις ,που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν ένας (1) κτηνίατρος και ένας εκπρόσωπος κυνηγετικού  συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο  ή την οικεία περιφερειακή ενότητα .Η προαναφερθείσα επιτροπή  αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ΄ του άρθρου 1 του παρόντος ,καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες  δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης  των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

3. Το με αρίθμ. πρωτ.1839/17-4-2013 έγγραφο του Δήμου Σητείας  για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 4.Το με αρίθμ.πρωτ.3019/15-5-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας  και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λασιθίου –Τμήμα Κτηνιατρικής  με το οποίο ορίζεται ο κτηνίατρος κ. Ιωάννης Παπαδάκης κτηνίατρος, Προϊστάμενος του Αγρ. Κτηνιατρείου Χανδρά ως μέλος στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

5.Το με αρίθμ.πρωτ.49/25-4-2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας  με το οποίο ορίζεται ο κ. Μητσακάκης Εμμανουήλ  εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας, ως μέλος  στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

6.Το με αρίθμ. πρωτ. 19/20-5-2013  έγγραφο του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Σητείας. με το οποίο ορίζονται ο κ. χατζαντωνάκης Εμμανουήλ και η κ. Φραγκιαδάκη Γεωργία  ως μέλη στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) καθώς και θα αντιμετωπίζει  τα προβλήματα που προκύπτουν  κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, αποτελούμενη από:


1.Σφενδουράκη Ιωάννη, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σητείας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Χατζαντωνάκη Εμμανουήλ μέλος του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Σητείας.

3. Φραγκιαδάκη Γεωργία μέλος του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Σητείας.

4. Μητσακάκη Εμμανουήλ, Γεν Γραμματέας του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας.

5. Παπαδάκη Ιωάννη  Κτηνίατρο,  Προϊστάμενο Αγρ.  Κτηνιατρείου Χανδρά.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

3) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                              ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

4) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

5) ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ

6) ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ