20-8-2014 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

28/08/2014 13:53  -  495 αναγνώσεις

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σητεία :  20 - 8 - 2014

             ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    

     ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

        Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                           Αριθμ. Αποφ :  1403                    

                                 72300  ΣΗΤΕΙΑ

       Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1)             Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)             Τις διατάξεις του άρθρου 35 του  Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/2007), για τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

3)             Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 103 του Ν. 3852/2010.

4)             Την  με αριθμ. 50/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την  287/2011, περί συγκρότησης και 14/2013 Απόφαση περί Ανασυγκρότησης των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5)            Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σητείας (ΦΕΚ 2714/24-10-2013 τ. Β’).

6)            Την με αριθμ. 380/9-4-2014 προγενέστερη Απόφασή του.

7)            Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, το γεγονός ότι στα παραπάνω  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου δεν υπηρετεί προσωπικό, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.

8)            Την εύρυθμη αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία  των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

   Α. Αναθέτει  στον υπάλληλο Τσιμητάκη Ευάγγελο κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, που υπηρετεί στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου, παράλληλα με τα  καθήκοντα της θέσης του και τα παρακάτω καθήκοντα στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» λόγω έλλειψης προσωπικού και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών :

 • Γραμματειακή- Διοικητική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου

Τήρηση πρακτικών και έκδοση των αποφάσεων Δ.Σ., αποφάσεων  για τη διάθεση πιστώσεων στα σχολεία, λειτουργικά και συντηρήσεις, έκδοση αποφάσεων για επιτροπές προμηθειών, αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών για  τους σχολικούς τροχονόμους.

 • Τήρηση Λογιστικών έσοδα και έξοδα της Σχολικής Επιτροπής.
 • Συνεργασία  με το Ε.Ι.Ν. για τις καθαρίστριες των σχολείων που υπηρετούν με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου και φροντίδα για την πληρωμή τους.
 • Σύνταξη καταστάσεων για την πληρωμή των  καθαριστριών, των σχολικών τροχονόμων, ΙΚΑ, κρατήσεις ΔΟΥ , Μ.Τ.Π.Υ.  εισπράξεις από έσοδα κυλικείων  και απόδοσή τους στα σχολεία.
 • Επίσης σύνταξη  πίνακα ΙΚΑ  και  ηλεκτρονική υποβολή  Α.Π.Δ   στο ΙΚΑ.

Β. Αναθέτει  στην υπάλληλο Χρυσουλάκη Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄, που υπηρετεί στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα  Λεύκης, παράλληλα με τα  καθήκοντα της θέσης της και τα παρακάτω καθήκοντα στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» λόγω έλλειψης προσωπικού και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών :

 • Γραμματειακή- Διοικητική υποστήριξη του Νομικού Προσώπου

Τήρηση πρακτικών και έκδοση των αποφάσεων Δ.Σ., αποφάσεων  για τη διάθεση πιστώσεων στα σχολεία, λειτουργικά και συντηρήσεις, έκδοση αποφάσεων για επιτροπές προμηθειών, αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών για  τους σχολικούς τροχονόμους.

 • Τήρηση Λογιστικών έσοδα και έξοδα της Σχολικής Επιτροπής.
 • Συνεργασία  με το Ε.Ι.Ν. για τις καθαρίστριες των σχολείων που υπηρετούν με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου και φροντίδα για την πληρωμή τους.
 • Σύνταξη καταστάσεων για την πληρωμή των  καθαριστριών, των σχολικών τροχονόμων, ΙΚΑ, κρατήσεις ΔΟΥ , Μ.Τ.Π.Υ.  εισπράξεις από έσοδα κυλικείων  και απόδοσή τους στα σχολεία.
 • Επίσης σύνταξη  πίνακα ΙΚΑ  και  ηλεκτρονική υποβολή  Α.Π.Δ   στο ΙΚΑ.

 

Οι υπάλληλοι θα εκτελούν τα ανωτέρω καθήκοντα εντός του ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων, και όποτε απαιτείται θα μετακινούνται στην έδρα του Δήμου.

 

  Με την παρούσα η με αριθμ 380/9-4-2014 προγενέστερη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.

 

                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : 

 • Γραφείο Δημάρχου  
 • Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
 • Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινων. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
 • Ενδιαφερόμενους  Υπαλλήλους