¨7.7.2015.Ανάθεση εργασίας:«Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού-τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου led στο Δήμο Σητείας».

07/07/2015 13:08  -  391 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                          Αρ. αποφ: 721/6-7-2015
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου
δημοτικού οδοφωτισμού – τεχνοοικονομική ανάλυση
για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με
λαμπτήρες τύπου led στο Δήμο Σητείας.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10
2. Το Π.Δ. 28/1980
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Την υπ'' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
7. Την υπ΄ αριθμόν 121/2015 απόφαση του Δ.Σ Σητείας περί τροποποίησης του προυπολογισμού έτους 2015 στην οποία έχει συμπεριληφθεί στον ΚΑ 30-7413.006 το ποσό των 20.000€ για την «Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού – τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου Led ».
8.Tην υπ΄ αριθ. 17/20-05-2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
9.Tην υπ΄αριθμ.178/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 566/2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
10.Την από 3454 /2015 προσφορά της εταιρείας Γ.Ε Αλεξάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.
11.Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 του Δήμου, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 20.000,00 € στον Κ.Α. 30-7413.006 <Δαπάνη για την Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού - Τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου LED στο Δήμο Σητείας>


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 17/20-05-2015 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και καθορίζουμε την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.
2. Αναθέτουμε την εργασία «Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού – τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου led στο Δήμο Σητείας», στην εταιρεία Γ.Ε Αλεξάκης &ΣΙΑ Ο.Ε. ( ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΦΜ. 997857020 Δ.Ο.Υ. Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ) Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη μελέτη. Η συμβατική δαπάνη της εργασίας είναι 18.800€ με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της εταιρείας Γ.Ε Αλεξάκης & ΣΙΑ Ο.Ε η οποία έγινε αποδεκτή, με ποσοστό έκπτωσης 6%.
3. Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από την πίστωση του Κ.Α. 30-7413.006 <Δαπάνη για την Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού - Τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου LED στο Δήμο Σητείας> με την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας
Θοδωρής Πατεράκης