Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2016.

28/03/2016 13:26  -  173 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ω988Ω1Γ-69Η  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 24-3-2016 

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης : 237

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                     

                     72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433- 40516

Fax           :  28430 -29243

                                                        

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την 63/2016  απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τo πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2016 και διαθέτει την σχετική πίστωση από τον Κ.Α.00/6443 του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού 5.000,00 €

7.  Τις προσφορές που κατατέθηκαν 

8. Τις αριθμ.:  510/2016  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τις εργασίες που απαιτούνται για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2016  και καθορίζουμε την δι΄ απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω

2.Αναθέτουμε απευθείας την  εκτέλεση των εργασιών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2016 όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή  και στη προσφορά τους, στους :

Α) G.E.S.SINGLE MEMBER P.C ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΗΧΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε με έδρα τη Σητεία για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2016 ,αντί του ποσού των 1.408,35 € με ΦΠΑ

Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 00-6443 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

                                                           

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

Θεόδωρος Πατεράκης