31-12-14.Εγκριση ανατροπής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 2014

29/01/2015 10:40  -  198 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   AΔΑ  7ΑΩΗΩ1Γ-2Β8

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                 Σητεία   31- 12 -2014                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                               Αριθ Απόφασης: 1959/2014

                                                                                    

 

                                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Σητείας  Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 < Νέα ρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

     -Πρόγραμμα Καλλικράτης > (ΦΕΚ 87 Ά)

2. Την Αριθμ. 269/2014 απόφαση ΔΣ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

     εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2014.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 158 παρ. 4 του ΔΚΚ Ν 3463/06

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 < περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες>

    ΦΕΚ 194Ά

5. Την 30/20-4-11 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ

6. Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 < Περι οικονομικής διοίκησης και

    λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων

7. Το 2/96117/0026/20-12-11 έγγραφο του ΓΛΚ

8. Τις Αρ. 44,187,725,45,290,726,291,727,292,374,799/2014 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

9. Τις αριθμ. 65/17-1-14, 202/28-02-14, 252/17-3-14, 1802/24-11-14   ,1957/30-12-14 Αποφάσεις Δημάρχου για διάθεση πιστώσεων

 

 

                                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  1. Εγκρίνει την ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 44,187,725,45,290,726,291,727,292,374,799/2014, την διαγραφή των αντίστοιχων ποσών και αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων :

 

Α/Α

ΑΑΑΥ

Ημ. Έκδοσης

KA

Περιγραφή

Ποσό

1

806

31/12/2014

00-6221.001

Ταχυδρομικά τέλη Δήμου

-2385,15

2

807

31/12/2014

00-6222.001

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

-1128,87

3

929

31/12/2014

00-6223

Κινητή τηλεφωνία

-199,14

 

 

 

 

 

 

4

930

31/12/2014

00-6224.001

Δαπάνη διακίνησης αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών.

-901,02

5

997

31/12/2014

80-8113.011

Δαπάνη τηλεφωνικών τελών

-2036,12

 

 

                                                                    Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                       Θεόδωρος Πατεράκης