14-12-2015.απευθείας ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης

14/12/2015 11:51  -  294 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 8-12-2015 
ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης : 1334                                              

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ) και του ΠΔ 113/10

2.  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ).

4.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών 

     ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

5. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/10(ΦΕΚ 1291 Τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού οικονομικών.

6.Την 276/15 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση απευθείας αγορά οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Κρυών , για τη δημιουργία

    χώρου στάθμευσης.

7.Την  ανάγκη του Δήμου να οριστεί ένας συμβολαιογράφος  για την σύνταξη της αντίστοιχης

   συμβολαιογραφικής πράξης

8.Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.έτους 2015  σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη

    πίστωση στον ΚΑ 00-6111¨Αμοιβες νομικών & συμβολαιογράφων ΄

  9. Την 788/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης & την 287/2015 Απόφαση Οικονομικής  

    Επιτροπής  με την οποία εγκρίνεται  η ανωτέρω ΑΑΥ και διατίθεται η σχετική πίστωση

10.Την προσφορά με αρ πρωτ 6509-8/12/2015     

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

      Αναθέτουμε  απευθείας  την εργασία σύνταξης  της συμβολαιογραφικής πράξης, αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, με  πωλητή τον Σφενδυλάκη Εμμανουήλ στη συμβολαιογράφο Σητείας Αναστασία Παναγιώτη Πάκου, αντί του ποσού των 688,98 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για δικαιώματα συμβολαίου (πρωτοτύπου και αντιγράφων, δικαιώματα Συλλόγου, δηλώσεις, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου, περίληψη, αιτήσεις και επιμέλεια μεταγραφής, τέλη και λοιπά έξοδα, μη συμπεριλαμβανομένων: α) της δαπάνης μεταγραφής του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο Σητείας & β) του ελέγχου τίτλων του πωλητή, ο οποίος θα γίνει με επιμέλεια του δικηγόρου του αγοραστή).

Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τις πιστώσεις του  ΚΑ

 00-6111 «Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων» των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή

των σχετικών προς είσπραξη τιμολογίων και δικαιολογητικών.

 

 

 

                                                 Ο  Δήμαρχος Σητείας

 

 

                                                Θεόδωρος Πατεράκης