22-12-2016.Αναστολή λειτουργίας σχολείων Ζήρου και Αρμένων

22/12/2016 12:00  -  86 αναγνώσεις

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      

              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                            Σητεία : 22-12-2016

              ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

             ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

    Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                        Αριθμ. απόφασης : 1040                           

    Τ.Κ.    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                          Αριθμ. Πρωτ. : 5730        

    Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

    Τηλέφωνο : 28433 40501,543                                           

     F A X    :        28430 24584                                                    

     E- mail : info@sitia.gr                           

                                               

             

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

 

`Εχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις των άρθρων  1, 58,  και  94 παρ.4, εδαφ. 27  για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.  Το με αριθμ. Πρωτ. 8112/22-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου σχετικά με την αναστολή Λειτουργίας για μία ημέρα των Δ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων Π.Ε. Λασιθίου.

3.  Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν  σήμερα στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης  του Δήμου μας, λόγω  χιονόπτωσης και την ανάγκη  διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

   Την αναστολή λειτουργίας για μία ημέρα την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 των παρακάτω Σχολείων του Δήμου Σητείας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, και συγκεκριμένα χιονόπτωση και ολισθηρότητα του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των μαθητών,  προς αποφυγή ατυχημάτων.

1.   Νηπιαγωγείο Ζήρου

2.   Δημοτικό  Σχολείο Αρμένων

   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.

                          

                                                                            

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ