11-8-2014 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

14/08/2014 09:21  -  524 αναγνώσεις
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

               ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                   Σητεία :   11 - 8 - 2014

             ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

      Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                        Αρ. Απόφασης : 1368                                       

                           72300  ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο : 28433 -40543,  40514

Fax           :  28430 - 24584

E-mail: info@sitia.gr                                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

             Ο  Δήμαρχος  Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης έχοντας υπόψη του:

 

1.  Την αρίθμ.1/2 -1-2013  Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, κ.  Χατζηνάκη Ιωάννη.

2.   Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σχετικά με τη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές έως έναν μήνα,  για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

4.  Την με αριθμ. 1008/24-7-2014 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε στην υπαλλήλο του Δήμου μας, Ψαρομιχαλάκη Ιωάννα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού άδεια άνευ αποδοχών  διάρκειας ενός μηνός για το χρονικό διάστημα από 11/8/2014 μέχρι 10/9/2014 για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

5. Tην με αριθμ. Πρωτ. 4925/8-8-2014 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου μας, με την οποία ζητά να ανακληθεί η με αριθμ1008/24-7-2014 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία της χορηγήθηκε η άδεια άνευ αποδοχών.

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

          Ανακαλούμε την με αριθμ. 1008/24-7-2014 απόφαση σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε άδεια ενός (1) μηνός χωρίς  αποδοχές, στην υπάλληλο του Δήμου μας Ψαρομιχαλάκη Ιωάννα του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού για το χρονικό διάστημα από 11/8/2014 μέχρι 10/9/2014 για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις  των παραγράφων 1 & 4  του άρθρου 58 του Ν 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ύστερα από την με αριθμ πρωτ. 4925/8-8-2014 αίτηση της υπαλλήλου για ανάκληση της άδειας που της χορηγήθηκε, επειδή δε συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους τη ζήτησε.

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ:                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

-      Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

-      Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών

-      Τμήμα ΚΕΠ

-      Ενδιαφερόμενη Υπάλληλο                             

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ