15-4-2016. Απόφαση έγκρισης & απευθείας ανάθεση εργασίας <<Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Σητείας.

15/04/2016 11:59  -  274 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              αδα ΩΠ6ΠΩ1Γ-4ΧΩ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 14-4-2016
ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης : 337
Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                     
                           72300  ΣΗΤΕΙΑ
Τηλέφωνο : 28433- 40516
Fax           :     28430 -29243
                                                      

  ΘΕΜΑ: Έγκριση & απευθείας ανάθεση της εργασίας « Ασφάλιση αυτοκινήτων

          οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Σητείας 1/5/16 μέχρι 30/4/2017.

  

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θοδωρής Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1. Tο άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

  1. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
  2. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) περί πνευματικής ιδιοκτησίας και το Ν.3524/2007 (ΦΕΚ 15/Α726.1.2007) περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις.
  3. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

  1.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

&Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των ορίων αναθέσεων του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95

  1. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».
  2. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

10. Του Ν.3548/07 ΦΕΚ 68Α/20-3-07 < Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

11. Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

12. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

13. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

15. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016,σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  στους ΚΑ 10/6253,20/6252,20/6253,25/6253,30/6252,30/6253,70/6253 ¨Ασφάλιστρα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων ¨ & ¨Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

16. Την υπ’ αριθμό  1310 7-4-2016 ανακοίνωση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας  για την υποβολή προσφορών

17.Τις 558/16 έως 5640/16  Α.Α.Υ & την έγκριση και διάθεση αυτών, με την ΑΟΕ 41/6-4-16        

18.Την 60- 23/2/2016  Απόφαση Αναμόρφωσης του Δήμου Σητείας

19.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας  2016-2017.

20. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασία & τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας, από 1/5/2016-30/4/2017,  και καθορίζουμε την  δι΄απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω.

2. Αναθέτουμε απευθείας την  εκτέλεση των εργασιών για την Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας, από 1/5/2016-30/4/2017 όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή  και στη προσφορά τους, στην εταιρία :

 ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.¨ η οποία προσέφερε  το ποσό των  Δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (19.568,00 €) με ΦΠΑ 23%,για το χρονικό διάστημα από 1/5/16 έως 30/4/2017, για Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σητείας  .

 

                                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ 10-6253 

 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ.ΙΣΧΥ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΟΝ Β.Μ.

ΕΝΔ/ΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΚΗΥ 9834

25

ΛΕΩΦ.-19Θ μεταφοράς προσωπικού

2

665,00

 

ΚΗΥ 9836

25

ΛΕΩΦ- 30Θ μεταφοράς προσωπικού

3

570,00

ΚΗΥ 9875

1599Κ/Β

ΕΙΧ.ΒΟΗΘ.ΣΠ

5

272,00

KHI  8749

14

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2

274,00

KHΥ 9850

18

ΛΕΩΦ-20Θ μεταφοράς προσωπικού

3

578,00

ΚΗΥ 9848

1599Κ/Β

ΕΙΧ ΒΟΗΘ.ΣΠ

2

297,00

ΑΝΧ 865

109cc

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

3

106,00

ΚΗΥ 9840

18

ΛΕΩΦ-18Θ μεταφοράς προσωπικού

2

606,00

ΚΗΥ 9846

1834

Ε.Ι.Χ.

3

274,00

ΚΗΥ 9847

1599Κ/Β

ΕΙΧ ΒΟΗΘ ΣΠ

3

297,00

ΚΗΥ 9898

16

ΕΙΧ

2

274,00

 

 

 

 

 

ΥΠ. ΚΑΘ.  

 

ΚΑ   20-6252

 

 

ΜΕ 84513

80

MHX.ΣΑΡΩΘΡΟ

2

286,00

ME-106296

279

ΣΑΡΩΘΡΟ 6M2

2

286,00

ΜΕ 122010

163

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

0

286,00

 

 

 

 

 

 ΥΠ. ΚΑΘ.    

 

ΚΑ   20-6253

 

 

ΚΗΥ 9827

25

ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ

19

349,00

ΚΗΙ  8748

77

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

504,00

ΚΗΥ 9900

38

ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ

9

381,00

ΚΗΥ 9876

35

ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ

10

431,00

ΚΗΥ 9899

24

ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ

9

349,00

ΚΗΙ 8724

35

ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ .

2

381,00

ΚΗΙ 8726

38

ΦΙΧ.

2

431,00

ΚΗΥ 4755

36

ΠΛΥΝΤ ΚΑΔΩΝ

3

381,00

ΚΗΥ  9829

38

ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ

3

381,00

KHΥ  9878

35

ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ

3

381,00

ΚΗΥ 2489

36.

ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ

2

381,00

ΚΗΥ 9877

25.

ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ

2

394,00

ΚΗΥ 8725

38

ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ

2

381,00

ΝΕΟ

47

ΦΟΡΤ ΑΠΟΡ

 

463,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠ ΑΡΔΕΥΣ

 

ΚΑ 25-6253

 

 

ΚΗΥ 9826

17

ΗΜΙΦΟΡΤ

2

319,00

ΚΗΥ 9845

17

ΗΜΙΦΟΡΤ

5

319,00

ΚΗΥ 9828

17

ΗΜΙΦΟΡΤ .

3

319,00

ΚΗΥ 9880

17

ΗΜΙΦΟΡΤ

3

319,00

ΚΗΥ 9831

17

ΗΜΙΦΟΡΤ

3

357,00

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝ ΥΠ.

 

ΚΑ 30-6252

 

 

ΜΕ 84536

107

ΦΙΧ ΠΥΡΟΣΒ

2

286,00

ΜE 33636

180

ΠΡΟΩΘ ΓΑΙΩΝ

2

286,00

ΑΜ 51195

61

ΠΡΟΩΘ ΓΑΙΩΝ

2

189,00

ΜΕ 39501

113

ΠΟΛΥΜΗΧ-ΕΣΚ.

6

258,00

ΜΕ 33637

90

ΕΣΚ ΦΟΡΤ

2

286,00

ΜΕ 106289

80

ΜΠΟΤΟΝΙΕΡΑ

2

286,00

ΜΕ 39502

97

ΕΣΚ ΦΟΡΤ

3

286,00

ΜΕ 39525

97

ΕΣΚ JCB

3

286,00

ΜΕ 5136

140

GRAINTER

 

286,00

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝ ΥΠ.

 

ΚΑ 30-6253

 

 

ΚΗΥ 2484

33

ΦΟΡΤ.

2

381,00

ΚΗΥ 4766

33

ΦΟΡΤ.

2

431,00

ΚΗΥ 9832

17

ΗΜΙΦΟΡΤ.

2

319,00

ΚΗΥ 9841

17

ΗΜΙΦΟΡΤ .

3

319,00

ΚΗΙ 8712

17

ΦΙΧ

2

319,00

ΚΗΙ 8728

17

ΦΙΧ

3

319,00

ΚΗΙ   8727

9

ΦΙΧ

2

262,00

ΚΗΥ 9843

33

ΦΟΡΤ ΑΝΑΤΡ.

3

381,00

ΚΗΙ 8713

43

ΦΟΡΤ

3

408,00

ΑΕΕ 63

125 cc

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

3

106,00

KHI 8741

1248Κ/Β

EIX

 

256,00

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠ

 

ΚΑ 70-6253

 

 

ΚΗΥ 9844

17

ΠΥΡΟΣΒ

3

357,00

ΚΗΙ 8740

16

ΗΜΙΦΟΡΤ

3

319,00

ΚΗΟ 3237

14

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

3

331,00

ΚΗΥ 9879

17

ΦΟΡΤ

4

319,00 αντί του ποσού των 19.568,00 € με ΦΠΑ.            

3.Η πληρωμή της παραπάνω δαπάνης  θα γίνει από τις πιστώσεις  των ΚΑ 10/6253,20/6252,20/6253,25/6253,30/6252,30/6253,70/6253 ¨Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων ¨ & ¨Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.¨, όπως έχει εγγραφεί  στον προϋπολογισμό οικ  έτους 2016 με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή ασφαλιστήριων συμβολαίων  οχημάτων  και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.      

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θεόδωρος Πατεράκης