9/3/2011. Απόφαση 190. Συγκρότηση συντονονιστικού τοπικού οργάνου.

14/03/2011 09:45  -  789 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.               Το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.               Τις διατάξεις  του άρθρου  13 του Ν.3013/2002( ΦΕΚ 102/Α/ 1-5-2002)

Περί « Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»,  που αναφέρονται  στις αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων- Σύσταση  Γραφείων  Πολιτικής Προστασίας – Συντονιστικό Τοπικό `Όργανο  ( Σ.Τ.Ο ) στην έδρα Δήμου και η σύστασή του.

3       Την αριθμ.  30/ 2011 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία                                                                                                   

        Ορίζονται δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν  στο

           Συντονιστικό Τοπικό `Όργανο του Δήμου Σητείας, για τον λόγο που                              

           αναφέρονται σ αυτήν.

                 α)  Λογκάκης Κων/νος και  β)  Πρωτογεράκης Μιχαήλ.

          4     Τα  σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπου τους                 

                  στο Σ.Τ.Ο  του Δήμου Σητείας  σύμφωνα με το άρθρου 13 του Ν. 3113/ 02  

                  Όπως παρακάτω:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ  – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας , με το οποίο ορίζεται ο Γκοργκούλης Μιχαήλ Τμηματάρχης  Π. Π..                          
 • 3ο  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

με το οποίο ορίζεται ο  Σγος Δαμουλάκης Στέφανος  με αντικαταστάτη τον  Ανθ/σγό Βλαχάκη Εμμανουήλ .

 

 • ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ   ΣΗΤΕΙΑΣ, με το οποίο ορίζεται  ο  Αντωνάκης Εμμανουήλ  Υποπ/ρχος  Λ.Σ , με αντικαταστάτη του  τον Ξενικάκη Ιωάννη Αρχ/στη  Λ.Σ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  με το οποίο ορίζεται  ο Πυραγός  Καράμπελας Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Υποπυραγό Καπετανάκη Παύλο-Αλέξανδρο .
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ, με το οποίο ορίζεται ο Ατζολιδάκης Ευάγγελος Υπαρχ/κας ,με αναπληρωτή τον Ανθ/μο Ζαραϊδώνη Απόστολο  
 •  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ, με το οποίο ορίζεται η  υπάλληλος  Μακρυδάκη Δέσποινα  Δασοπόνος, με αναπληρωτή την Μαρούδη Ελένη Δασολόγο.
 •  Π. Ν. Β. ΚΥΡΙΑΜΑΔΙΟΥ Με το οποίο ορίζεται ο Καθεκλάκης Γ. Υποπλ/ρχος Διοικητής ΠΝΒΚ με αναπληρωτή τον Ανθ/ρχο Κ. Παθιάκη.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Περιφερειακό Τμήμα Σητείας- , με το οποίο ορίζονται οι Μητσακάκη Φωτεινή με αναπληρώτρια την θεονύμφη Σφενδυλάκη.
 • ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) με το οποίο ορίζονται οι Αμυγδαλιού Ευφημία, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Ιωάννη.
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  με το οποίο ορίζονται οι Απιδιανάκης Ιωάννης με αναπληρωτή τον Καραμανλή Νικόλαο. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε για τον Καλλικρατικό Δήμο  Σητείας   Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο   σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/ 2002,  από τους παρακάτω:

1.  Πατεράκης Θεόδωρος  - Δήμαρχος  Σητείας   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.  Λογκάκης Κων/νος-  Δημοτικός  Σύμβουλος  ( πλειοψηφία ).

3.  Πρωτογεράκης Μιχαήλ  - Δημοτικός Σύμβουλος ( μειοψηφία ).

4.  Τσουκνάκης  Νικόλαος  Διευθυντής  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας,

με  αναπληρωτή  τον  Ξενικάκη  Γεώργιο  υπάλληλο  της Τεχνικής Υπηρεσίας

υπεύθυνο για θέματα  ΠΣΕΑ.

5    Γκοργκούλης Μιχαήλ Τμηματάρχης Πολ.Προστασίας της                      Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

6     Δαμουλάκης Στέφανος. Σ/γός , εκπρόσωπος  «3ο Κ Ε Π».

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

       Βλαχάκης Εμμανουήλ Ανθσγός

7     Αντωνάκης Εμμανουήλ Υπο/αρχος Υπολιμεναρχείου Σητείας.

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

        Ξενικάκης Ιωάννης Αρχ/στης  Λ.Σ.

8      Καράμπελας Παναγιώτης Πυραγός  Πυροσβεστικού  

Αναπληρωτής Καπετανάκης Παύλος – Αλέξανδρος, Υποπ/γός    Πυροσβεστικού  

9   Ατζολιδάκης Ευάγγελος Υπαρχ/κας  του Α.Τ Σητείας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Ζαραϊδώνης Απόστολος Ανθ/μος

10  Μακρυδάκη Δέσποινα Δασοπόνος Δ/νσης Δασών Λασιθίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Μαρούδη Ελένη Δασολόγος.

      11   Καθεκλάκης Γ. Υποπ/ρχος  Π. Ν. Β. ΚΥΡΙΑΜΑΔΊΟΥ

              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

       Παθιάκης Κ. Ανθ/ρχος .

12      Μητσακάκη Φωτεινή  Ε. Ε. Σ  Περ. Τμήμα Σητείας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

Θεονύμφη Σφενδυλάκη

 13. Αμυγδαλιού Ευφημία  Ε. Δ. Ε. Α. Κ.

    

    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

     Παπαδάκης Ιωάννης

 

14.  Απιδιανάκης Ιωάννης  Δημοτική Αστυνομία

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

     Καραμανλής Νικόλαος

           

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

    

                                                                                 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

 

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                       

 • Περιφερεια Κρητης                                         

      Δ/ΝΣΗ Πολιτικής Προστασίας

 •   Οριζόμενα  Μέλη

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

   Σητεία  10- 03- 2011 

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΕΣΗ