1-9-2014 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

03/09/2014 12:20  -  371 αναγνώσεις

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            

    ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                         Σητεία  :  1 - 9- 2014                                                                                                               

     ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                         

    Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                   Αρ.  Απόφασης: 1443

      72300  ΣΗΤΕΙΑ                                               

                             

ΘΕΜΑ  : Λύση Σύμβασης Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου Υδρονομέα Άρδευσης στο Δήμο Σητείας.

                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο   Δήμαρχος Σητείας        

`Εχοντας  υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58  Ν. 3852/Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010 «Νέα    

            Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

            Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 207  του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τη λύση της σύμβασης  εργασίας προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου.
  2. Τη με αριθμ. 5359/28-8-2014 Υπεύθυνη Δήλωση του Φαμπρικαράκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου   με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από τη θέση του υδρονομέα άρδευσης στην περιοχή της Σκοπής ( Σκοπή-Γεώτρηση ) για προσωπικούς λόγους.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

      Τη Λύση της με αριθμ. Πρωτ. 1311/1-5-2014 Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Φαμπρικαράκη  Εμμανουήλ του Ελευθερίου, υδρονομέα άρδευσης στην τοπική κοινότητα Σκοπής (Γεώτρηση Σκοπής) , από   28/8/2014, για προσωπικούς λόγους .

          

                                                                     

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  • Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
  •  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                 
  • Προϊστ.Τμήματος Άρδευσης                                               ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ