7/1/2011. Απόφαση 20. Ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (ΕΠΠΕ)

13/01/2011 10:27  -  966 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

           ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                               Σητεία  :     7 - 1 - 2011                                                                                           Αρ. Απόφασης:  20                                                 

 

ΘΕΜΑ  :  Ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (ΕΠΠΕ).

 

                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                           Ο   Δήμαρχος Σητείας

 

αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80

2. τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06  

3. Τη διακήρυξη υπ’αριθμ. 3406/ 27-09-2010 του διαγωνισμού.

4. Τη υπ’αριθμ 8261/11-10-2010 επιστολή της ΚτΠ Α.Ε.

5. Την υπ’αρίθμ 138/16-11-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σητείας περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού.

6. Την υπ’αριθμ 7202 / 20-12-2010  εγκριτική απόφαση της περιφέρειας Κρήτης

7. την ανάγκη ορισμού των μελών στην επιτροπή

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Ορίζουμε τους κάτωθι υπαλλήλους ως μέλη της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (ΕΠΠΕ) :

 

Τον Ξενικάκη Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού

   υπάλληλο του Δήμου Σητείας

Τον Καφεσάκη Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού,

   υπάλληλο του Δήμου Σητείας

Τον Περδικάκη Παντελή,  κλάδου Μηχανολόγου Μηχανικού,

   υπάλληλο του Δήμου Σητείας

 

 Αναπληρωματικά μέλη αυτών τους:

 

Τον Φραγκιαδάκη Δημήτρη, κλάδου Χειριστών Η/Υ,

  υπάλληλο του Δήμου Σητείας.

Τον Παπαδάλη Εμμανουήλ, κλάδου Λογιστών,

  υπάλληλο του Δήμου Σητείας.

Τον Συκιανάκη Αντώνιο, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού,

  υπάλληλο του Δήμου Σητείας.

2. Οι ανωτέρω, θα παραλαμβάνουν κάθε είδους υπηρεσία, που θα διενεργείται στα πλαίσια του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΣΗΤΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 38.303,21 ΕΥΡΩ, που θα υλοποιηθεί από την εταιρία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.  από την 30-12-2010   εως  30-9-2011

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

   Θεόδωρος Πατεράκης