7/1/2011. Απόφαση 21. Ορισμός μελών στην ομάδα εργασίας ΤΠΕ του Δήμου Σητείας.

13/01/2011 10:29  -  1134 αναγνώσεις

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

             ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                            Σητεία  :   7 - 1 - 2011                                                                                           Αρ. Απόφασης: 21                                                 

                    

ΘΕΜΑ  :  Ορισμός μελών στην ομάδα εργασίας ΤΠΕ του Δήμου Σητείας.

 

                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                           Ο   Δήμαρχος Σητείας

αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06

2. Τη διακήρυξη υπ’αριθμ. 3406/ 27-09-2010 του διαγωνισμού.

3. Τη υπ’αρίθμ 8261/11-10-2010 επιστολή της ΚτΠ Α.Ε.

4. Την υπ’αρίθμ 138/16-11-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σητείας περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού.

5. Την υπ’αριθμ 7202 / 20-12-2010 εγκριτική απόφαση της περιφέρειας Κρήτης

7. την ανάγκη ορισμού των μελών στην επιτροπή

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Ορίζουμε τους κάτωθι υπαλλήλους ως μέλη της Ομάδας Εργασίας ΤΠΕ του Καλλικράτιου Δήμου Σητείας:

 

Ι.  Τον Μαλλιαρουδάκη Λέανδρο, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΙΙ. Την Μανετάκη Αμαλία, κλάδου Χειριστών Η/Υ ΔΕ υπάλληλο Δήμου Σητείας.

ΙΙΙ. Τον Δρουμπλή Απόστολο, κλάδου ΔΕ38 προσωπικού Η/Υ, υπάλληλο Δήμου Ιτάνου.

ΙV.  Τον Πετράκη Αντώνιο, κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων, Υπάλληλο Δήμου Ιτάνου.

V.   Τον Μεραμβελιωτάκη Αριστοτέλη, κλάδου Γεωπόνων, Υπάλληλο Δήμου Λεύκης

 

2. Οι ανωτέρω, είναι υπεύθυνοι για τη προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΣΗΤΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» »

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

     Θεόδωρος Πατεράκης