16/3/2011. Απόφαση 210. Έγκριση Αντικατάστασης εφαρμογών στα πλαίσια του έργου "Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων"

16/03/2011 10:28  -  639 αναγνώσεις

16-3-2011

Αρ. Απόφασης 210

ΘΕΜΑ  :  Έγκριση Αντικατάστασης εφαρμογών στα πλαίσια του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΣΗΤΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο   Δήμαρχος Σητείας

 αφού έλαβε υπόψη:

 

1. Τη διακήρυξη υπ’αριθμ. 3406/ 27-09-2010 του διαγωνισμού.

2. Την υπ’αρίθμ 138/16-11-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σητείας περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού.

3. Την υπ’αριθμ 7202 / 20-12-2010  εγκριτική απόφαση της περιφέρειας Κρήτης

4. Την υπ’αριθμ 4576 / 30-12-2010 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σητείας και της εταιρίας Αναβάθμιση Α.Ε.

5. Την υπ’αριθμ 1317 / 8-3-2011 επιστολή της εταιρίας Αναβάθμιση Α.Ε. περί αντικατάστασης εφαρμογών.

6. Την υπ’αριθμ 1322 / 8-3-2011 καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και εξειδίκευση απαιτήσεων της εταιρίας Αναβάθμιση Α.Ε.  

7. Τη υπ’αρίθμ  1317/16-3-2011   σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου.

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση αντικατάστασης των παρακάτω εφαρμογών στα πλαίσια του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου  ΣΗΤΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

             α) Στη διοικητική υπηρεσία, των προγραμμάτων Δημοτολογίου και μητρώου της έδρας του Δήμου με τα αντίστοιχα που δουλεύουν στους Καποδιστριακούς Δήμους Λεύκης και Ιτάνου.

             β) Στην οικονομική υπηρεσία, του προγράμματος οικονομικής διαχείρισης της έδρας του Δήμου Σητείας με αυτό της εταιρίας «Συνεργασία» που λειτουργούσε στον τομέα των εσόδων στον Καποδιστριακό Δήμο Ιτάνου το 2009.

 Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της εταιρίας Αναβάθμιση Α.Ε. με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία του Δήμου στον τομέα των εσόδων, δαπανών, ταμείου, διπλογραφικού και αναλυτικής λογιστικής.

 2. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν χωρίς καμία περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού της σύμβασης του έργου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

   Θεόδωρος Πατεράκης