11/06/2010 Τροποποίησης της 35/11-2-2008 απόφασης για την ΣΤΟ

11/06/2010 12:45  -  905 αναγνώσεις

                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.               Την αριθμ. 35/11-2-2008 προγενέστερη απόφαση μας
 2. 2.               Τις διατάξεις  του άρθρου  13 του Ν.3013/2002( ΦΕΚ 102/Α/ 1-5-2002)  

                « Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας από τους ΟΤΑ»,  που αναφέρον-

                 ται  στις αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων- Σύσταση      

                  Γραφείων  Πολιτικής Προστασίας – Συντονιστικό Τοπικό `Όργανο 

                 ( Σ.Τ.Ο ) στην έδρα Δήμου και η σύστασή του.

3       Την αριθμ.  3/ 2010 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία                                                                                                   

        Ορίζονται δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν  στο

           Συντονιστικό Τοπικό `Όργανο του Δήμου Σητείας, για τον λόγο που                              

           αναφέρονται σ αυτήν.

                 α)  Πρωτογεράκης Μιχαήλ και  β)  Συλλιγαρδάκης Σταύρος.

          4     Τα  σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών για τον ορισμό εκπροσώπου τους                 

                  στο Σ.Τ.Ο  του Δήμου Σητείας  σύμφωνα με το άρθρου 13 του Ν. 3113/ 02  

                  Όπως παρακάτω:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ  – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας , με το οποίο ορίζεται   η  Κ. Μουντράκη  Κουτεντάκη., Προϊσταμένη.                          
 • 3ο  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

με το οποίο ορίζεται   ο  Σμχος Χατζής Β. Υποδιοικητής με αντικαταστάτη τον  Ανθσγό Βλαχάκη Εμμανουήλ .

 • ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ   ΣΗΤΕΙΑΣ, με το οποίο ορίζεται  ο  Αντωνάκης Εμμανουήλ  Υποπ/ρχος  Λ.Σ , με αντικαταστάτη του  τον Ξενικάκη Ιωάννη Αρχ/στη  Λ.Σ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  με το οποίο ορίζεται  ο Υποπυραγός Καπετανάκης Παύλος-Αλέξανδρος .
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ, με το οποίο ορίζεται ο Αϊβαλιωτάκης Εμμανουήλ Ανθ/μος ,με αναπληρωτή τον Ρομπότη Γεώργιο  
 •  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  Λασιθίου, με το οποίο ορίζεται η  υπάλληλος   Μακρυδάκη Δέσποινα  Δασολόγος.
 •  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο ορίζεται  ο υπάλληλος κ. Ριζωνάκης Ιωάννης
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ  ΣΗΤΕΙΑΣ, με το οποίο ορίζεται ο κ. Παπαδάκης Νικόλαος Υποδιοικητής Διοικητικής Υπηρεσίας με αναπληρωτή τον  κ  Χρυσουλάκη Παύλο ,Προϊστάμενο Οικονομικού τμήματος.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Περιφερειακό Τμήμα Σητείας- , με το οποίο ορίζονται οι Μητσακάκη Φωτεινή με αναπληρώτρια την Παπαδάκη-Φραγκιαδάκη Φαίδρα.
 • ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Δ.Ε.Α.Κ) με το οποίο ορίζονται οι Αμυγδαλιού Ευφημία, με αναπληρωτή τον Βασιλάκη Εμμανουήλ. 
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  με το οποίο ορίζονται οι Ξυπολιτάκης Κων/νος με αναπληρωτή την Φωτεινάκη Στυλιανή. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Τροποποιούμε την αριθμ. 35/11-2-2008 προγενέστερη απόφαση μας για την συγκρότηση του  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  του Δήμου Σητείας

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/ 2002,  από τους παρακάτω.

1.  Κουρουπάκης Νικόλαος  - Δήμαρχος  Σητείας   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.  Πρωτογεράκης Μιχαήλ  -  Δημοτικός  Σύμβουλος  ( πλειοψηφία ).

3.  Συλλιγαρδάκης Σταύρος  - Δημοτικός Σύμβουλος       ( μειοψηφία ).

4.  Τσουκνάκης  Νικόλαος  Διευθυντής  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας,

με  αναπληρωτή  τον  Ξενικάκη  Γεώργιο  υπάλληλο  της Τεχνικής Υπηρεσίας

υπεύθυνο για θέματα  ΠΣΕΑ.

     

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

5    Κ. Μουντράκη Κουτεντάκη  Προϊσταμένη Δ/νσης.

 

6     Χατζής Β. Σ/γός Υποδιοικητής , εκπρόσωπος  «3ο Κ Ε Π».

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

       Βλαχάκης Εμμανουήλ Ανθσγός

 

7     Αντωνάκης Εμμανουήλ Υπο/αρχος Υπολιμεναρχείου Σητείας.

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

        Ξενικάκης Ιωάννης Αρχ/στης  Λ.Σ.

 

8      Καπετανάκης Παύλος – Αλέξανδρος, Υποπ/γός  Πυροσβεστικού  

 

9   Αιβαλιωτάκης Εμμανουήλ Ανθ/μος του Α.Τ Σητείας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Ρομπότης Γεώργιος

 

10    Ριζωνάκης Ιωάννης Υπάλληλος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου

 

11    Παπαδάκης Νικ. Υποδιοικητής Διοικητικής Υπηρεσίας Γενικού                                                               Νοσοκομείου - Κ.Υ. Σητείας.

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Χρυσουλάκης Παύλος Προϊστάμενος Οικονομικού τμήματος.

     

      12   Μητσακάκη Φωτεινή .

              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

       Παπαδάκη – Φραγκιαδάκη Φαίδρα.

 

13. Αμυγδαλιού Ευφημία

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

     Βασιλάκης Εμμανουήλ

 

14.  Ξυπολιτάκης Κων/νος

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

     Φωτεινάκη Στυλιανή

           

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

   

                                                                                ΝΙΚΟΣ  ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

 

 

 

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                       

 • Περιφερεια Κρητης                                         

      Δ/ΝΣΗ Πολιτικής Προστασίας

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 • Τμήμα  ΠΣΕΑ &  Πολιτικής Προστασίας
 •   Οριζόμενα  Μέλη