5/2/2010. Απ 38 Εγκριση Τεχν. Προδρ. και ανάθεση προμηθειών για το Καρναβάλι 2010

16/04/2010 13:33  -  761 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                              Σητεία 5-2-2010                   

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    Αριθ Απόφασης 38

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ              

        

Α Π Ο Φ Α Σ Η

            Ο Δήμαρχος Σητείας Νίκος Κουρουπάκης, έχοντας υπόψη:

 1.Tις διατάξεις του άρθρου 86 και 209 του ΔΚΚ(3463/2006).

2.Τις  διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ(Υ.Α.11389/93) που αφορούν

 τη διαδικασία των προμηθειών ΟΤΑ.

3.Τις Υπ. Αποφάσεις Π1/7339/18-12-98 και Π1/358/27-1-1999

4.Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την  προμήθεια αφισών και φυλλαδίων-προγραμμάτων για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου

5.Την εισηγητική έκθεση – γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης που συγκροτήθηκε  με την υπ΄αριθ  6/2010 απόφαση του ΔΣ

 

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1) Εγκρίνουμε την εκτέλεση της   προμήθειας αφισών και φυλλαδίων- προγραμμάτων για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

2) Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν  για    την παραπάνω προμήθεια

3) Αναθέτουμε την παραπάνω προμήθεια όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή  και στη προσφορά στους:

Αφοι Κ.& Γ Ευαγ Σαρίκα ΟΕΕ ιδιοκτήτες τυπογραφείου  με έδρα τη Σητεία αντί του ποσού των 2.990,00 Ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την παραπάνω προμήθεια σε προθεσμία που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία

3.Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει από τη πίστωση των

 ΚΑ 00-6434.001 των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2010 με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Νίκος Κουρουπάκης