Απόφαση Δημάρχου για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας

19/03/2020 15:08  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                            ΣΗΤΕΙΑ: 19-3-2020
ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                            ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ..:250                                                                                                                                                                                                                         

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
  2. Τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
  3. Τις διατάξεις της από 14-3-2020 Π.Ν.Π.
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Επιπρόσθετα επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού»
  6. Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
  7. Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας
  8. Την υπ’ αριθμ. 18926/18-3-2020 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  9. Την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων για τον περιορισµό διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 για την προστασία και ασφάλεια εργαζοµένων, αιρετών και κοινού.
  10. Τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε θεσμοθετημένη άδεια σε κάθε οργανική μονάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατεβάστε παρακάτω το αρχείο της απόφασης