9-01-2012. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗ ΜΙΧ., ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ Ι.,& ΛΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ

09/01/2012 13:13  -  801 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σητεία  4-1-2012     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                       Αρ.  Απόφασης: 7

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                             

Τ.Κ : 723 00    ΣΗΤΕΙΑ                             

Τηλέφωνο :  28433 – 40501,540                                           

F A X    :        28430-24584                                                 

E- mail: info@sitia.gr  

                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

                                                      

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 ,59, και 282 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

2.Την με αριθμ. 11/4-1-2011Απόφασή του περί   ορισμού και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  στον  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας κ. Αντωνιδάκη  Μιχαήλ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006. 

                                              

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας Αντωνιδάκη Μιχαήλ  την άσκηση  των  εξής αρμοδιοτήτων, κατά τη διάρκεια της  θητείας του.

Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Αντωνιδάκη Μιχαήλ  

  • Να υπογράφει τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, τις καταστάσεις      Α.Π.Δ.  και τις Ε.Α.Δ. (εκτός των εγγράφων αποφασιστικού χαρακτήρα και έκφρασης γνώμης)  σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) κατόπιν προηγούμενου ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου :

α) Μισθοδοσίας  όλου του προσωπικού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

β)Δαπάνες που αφορούν απευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας μέχρι  «5.000€ »

  Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

   

                                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

...........................................................................................


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σητεία  4-1-2012     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                              Αρ.  Απόφασης: 8

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                             

Τ.Κ : 723 00    ΣΗΤΕΙΑ                             

Τηλέφωνο :  28433 – 40501,540                                           

F A X    :        28430-24584                                                 

E- mail: info@sitia.gr  

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη: 

 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 ,59 και 282 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

2.Την με αριθμ. 9/4-1-2011Απόφασή του περί ορισμού  και της μεταβίβασης αρμο- διοτήτων στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας κ. Χατζηνάκη Ιωάννη.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας Χατζηνάκη Ιωάννη  την άσκηση  της  εξής αρμοδιότητας, κατά τη διάρκεια της  θητείας του:

  • Έχει την αρμοδιότητα  έγκρισης και χορήγησης όλων των αδειών του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                Ο Δήμαρχος Σητείας


                                                Θοδωρής Πατεράκης 

.................................................................................

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σητεία  4-1-2012     

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Αρ.  Απόφασης: 9

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                             

Τ.Κ : 723 00    ΣΗΤΕΙΑ                             

Τηλέφωνο :  28433 – 40501,540                                           

F A X    :        28430-24584                                                 

E- mail: info@sitia.gr  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις των άρθρων 58 ,59, 73,74 και 282 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

2.Την με αριθμ. 12/4-1-2011Απόφασή του περί ορισμού και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας κ. Λογκάκη Κωνσταντίνο.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας Λογκάκη Κωνσταντίνο  την άσκηση  των  εξής αρμοδιοτήτων, κατά τη διάρκεια της  θητείας του:

  • Την Προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                       Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                                      Θεόδωρος Πατεράκης