19.9.2014.«Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες».

22/09/2014 13:25  -  490 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σητεία 19 – 09 - 2014  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                     Αρ.Αποφ. 1550

 

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

                 Ο  Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης , έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν. 2286/95.  

2)Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

3)Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

4)Την 27319/02 (ΦΕΚ 945, Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5)Την υπ’ αρ. 41/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε η  μελέτη και η εκτέλεση του     έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες».

6)Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες του νέου διευρυμένου Δήμου και το γεγονός ότι  για  την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία, ο Δήμος πρέπει να μισθώσει κατάλληλα μηχανήματα.

7)  Την με αριθμό 443/2013 απόφαση του Δημάρχου  με την οποία εγκρίθηκαν τεχνικές προδιαγραφές.

8)  Την από 05-05-2014 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

9)  Την με αριθμό απόφαση  187/2014 του Δ.Σ. που εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ. 

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Αναθέτουμε συμπληρωματικά στον Φραγκούλη Γεώργιο τη μίσθωση προωθητήρα 76,8 HP για 91 ώρες αντί ποσού 4.477,20 € με ΦΠΑ.

2) Αναθέτουμε συμπληρωματικά στον Αγκιναρασταχάκη Κων/νο τη μίσθωση μηχανικού εκσκαφέα  26 ΗΡ για 65 ώρες αντί του ποσού 2.798,25 με Φ.Π.Α.

3) Αναθέτουμε συμπληρωματικά στον Κοκκινάκη Ιωσήφ την μίσθωση μηχανικού εκσκαφέα 95 ΗΡ για 30 ώρες αντί του ποσού 1.845,00 με Φ.Π.Α.

στα πλαίσια  του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες».

 

                                                         Ο  Δήμαρχος Σητείας

 Εσωτερική διανομή  

-      Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών                                    

                                                         Θεόδωρος Πατεράκης