2/1/2013.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Κ.ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/01/2013 14:45  -  680 αναγνώσεις

                                           

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Η

             Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.

3.Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,

                                                   

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνιδάκη Μιχάλη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου.

2. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εντός των ορίων του Δήμου.

3. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

4. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

5. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περιπτέρων.

6. Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

8. Έχει την ευθύνη της επίβλεψης της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.

9. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λ.π).

10.Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Σκοπής, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου, Ρ.Εκκλησιάς, Μαρωνιάς, Αγ.Γεωργίου, Πραισσού, Αχλαδίων και Κρυών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

11.  Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων

12.  Έχει την  ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.


Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας


                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

 

 

Αρχεία