2/1/2013.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/01/2013 14:51  -  714 αναγνώσεις

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

         Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.

3.Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,

                                                 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αυγουστινάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:


1. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του οικονομικού προγραμματισμού και των δαπανών του Δήμου (πρ/σμός, εκκαθάριση δαπανών, προμήθειες, λογιστήριο, Ταμείο).

2. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.

3. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής με τα συνημμένα σε αυτά δικ/κά πλην των αναλήψεων δαπανών και των εγγράφων αποφασιστικού χαρακτήρα.

4. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας.

5. Έχει την ευθύνη καταγραφής των περιπτώσεων επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, εισηγούμενος σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο.

6. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών και παραχώρησης κοιν. χώρων για υπαίθρια διαφήμιση.

7. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας, εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

8. Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

9. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Χαμεζίου, Εξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας και Λάστρου  για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω  τοπικών κοινοτήτων και έχει την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

10. Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

11.  Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας


                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

 

Αρχεία