11/2/2011. Απόφαση 130. «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

21/02/2011 14:04  -  831 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                          Σητεία :  11 /2/2011

 Αριθ. Απόφ.: 130

 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2.  τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3.  Την αριθμ.11/4-1-2011 απόφαση του Δημάρχου «Ορισμός ως Αντιδημάρχου του0  κ. Αντωνιδάκη Μιχαήλ », με την  οποία είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

4.       Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1. Συγκροτούμε στο Δήμο Σητείας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από  μέλη τους υπαλλήλους  του Δήμου Σητείας ως ακολούθως:

2.       Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3.       Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4.       Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1 Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος υπάλληλος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.:28433 40505  e-mail : leandros@sitia.gr l,

 4.2 Μανετάκη Αμαλία υπάλληλος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ,(τηλ. 28433 40545 e-mail: amalia@isitia.gr) επι αποφάσεων Δημοτικού Σ0υμβουλίου και Δημοτικής Κοινοτητας Σητείας – Ζουμάκης Ιωάννης υπάλληλος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (τηλ. 28433 40541, e-mail: zoumakis@sitia.gr ) επί αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής   αναπληρούμενοι μεταξύ τους αντίστοιχα.

  Φουντουλάκης Ιωάννης υπάλληλος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( τηλ 28433 40555

 e-mail : fountoulakis@sitia.gr) επί αποφάσεων επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 4.3             Ξηραδάκη  Ειρήνη  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ( τηλ. 2843340536  

e-mail xiradaki@sitia.gr)- Παπαδάκης Μανώλης  ( τηλ: 28433 40533 e-mail: papadakis@sitia.gr ), επί οικονομικών θεμάτων, αναπληρούμενοι μεταξύ τους.

 4.4 Παπαμικρού Αγγελική, υπάλληλος  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,  (τηλ. 28433 40543 e-mail: papamikrou@sitia.gr), επί θεμάτων προσωπικού με αναπληρωτή τον Φουντοραδάκη Μανώλη (τηλ.28433 40527 e-mail:  fountoradakis@sitia.gr).

 4.5   Λαντζανάκη Ανθή υπάλληλος ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( τηλ. 28433 40514 –e-mail: latzanaki@sitia.gr) – Περδικάκης Παντελής υπάλληλος ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( τηλ 28433 40523 e-mail: perdikakis@sitia.gr) επί θεμάτων τεχνικών, άρδευσης (Τεχνικής Υπηρεσίας), αναπληρούμενοι μεταξύ τους.

 4.6  Μακρίδου Αλεξάνδρα υπάλληλος ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

( τηλ.28433 41320 e-mail: alexmakridou@yahoo.gr)) επί πολεοδομικών θεμάτων.

 6. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ