25/9/2009 393 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΘΡΟΥ &ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

22/04/2010 12:26  -  763 αναγνώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ         
   ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                                                                                        Σητεία :   25-9-2009 
   ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                                                                                                                               Αρ. Απόφασης : 393                                         
  72300  ΣΗΤΕΙΑ
Τηλέφωνο : 28433- 40543,40542

Fax           :  28430 - 24584

E-mail: info@sitia.gr                                

*************************                                                                   

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  της μελέτης  για την παροχή υπηρεσιών της εργασίας << τοποθέτηση   και αγοράς βάθρου &  υπόβαθρου για τη 

              μαρμάρινη προτομή του  Ελευθ.Βενιζέλου στα Μ.  Μουλιανά.

 

                                                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

                                                       Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Νίκος Κουρουπάκης έχοντας υπόψη:

 

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ).

2)  Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247 Α ).

4)  Την υπ΄αρίθμ.Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45565/0026/01 (ΦΕΚ 1066  τ.Β΄).

5)  Την Τεχνική Περιγραφή της εργασίας << τοποθέτηση   και αγορά βάθρου &  υπόβαθρου για τη  μαρμάρινη προτομή του  

 Ελευθ.Βενιζέλου στα    Μ.Μουλιανά>>.

6)   Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών της παραπάνω εργασίας.

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

 

   1. Τη μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την παροχή της υπηρεσίας <<τοποθέτησης και αγοράς βάθρου &

       υπόβαθρου για τη μαρμάρινη προτομή του Ελευθ.Βενιζέλου στα Μ.Μουλιανά>>, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 6.000 € με      Φ.Π.Α.

 

 

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

 

                                                                               ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ