28/9/2009 397 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΘΡΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

22/04/2010 12:40  -  745 αναγνώσεις
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ        

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                     Σητεία :   28-9-2009 

  ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                                                                                                                                   Αρ. Απόφασης : 397                                         
  72300  ΣΗΤΕΙΑ
Τηλέφωνο : 28433- 40543,40542

Fax           :  28430 - 24584

E-mail: info@sitia.gr                                

*************************                                                                   

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή  της εργασίας<< τοποθέτησης και αγοράς βάθρου & υπόβαθρου για τη μαρμάρινη  προτομή του Ελευθ.Βενιζέλου στα Μ. Μουλιανά.

 

                                                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Νίκος Κουρουπάκης έχοντας υπόψη:

 

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ( Δ.Κ.Κ).

2)  Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247 Α ).

4)  Την υπ΄αρίθμ.Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45565/0026/01 (ΦΕΚ 1066  τ.Β΄).

5)  Τη μελέτη για την παροχή υπηρεσιών για την  << τοποθέτηση και αγορά βάθρου & υπόβαθρου για τη μαρμάρινη προτομή του  Ελευθ.Βενιζέλου σταΜ. Μουλιανά>> η οποία εγκρίθηκε με την αρίθ.   393/2009 Απόφαση του Δημάρχου.

6)   Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών   τοποθέτησης στα Μ.Μουλιανά  βάθρου και υπόβαθρου για τη μαρμάρινη προτομή του  Ελ.Βενιζέλου.

7)  Την προσφορά του Μπάρδη Ιωάννη

 

                                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   1.Την απευθείας αναθεση της εργασίας <<τοποθέτησης και αγοράς βάθρου & υπόβαθρου για τη μαρμάρινη προτομή του Ελευθ.Βενιζέλου στα  Μ.Μουλιανά>> στον Μπάρδη Ιωάννη που εδρεύει στην Αθήνα  (Αγίου Θωμά 109 Παιανία, Α.Φ.Μ.000692731 Δ.Ο.Υ. :Ψυχικού,Τ.Κ.19002) .

 2. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του ανέρχεται στο ποσό των 5.800 € συν  Φ.Π.Α. και οι όροι της θα καθοριστούν με την υπογραφή συμφωνητικού.

 

 

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                               ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ