23.2.2016.«Έγκριση τεχνικής περιγραφής & απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας σφαγής & διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων έτους 2016 »

23/02/2016 11:33  -  306 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ69ΠΕΩ1Γ-3Ω2         

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                             Σητεία 18-02-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                              Αριθ Απόφασης: 141

                                              

 

Θέμα: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής  & απευθείας  ανάθεση για την παροχή της εργασίας  σφαγής & διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων έτους 2016 »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου  209 του ΔΚΚ(3463/2006) & ΠΔ 28/80

2.Τις  διατάξεις της παρ 13 αρθ 20 του Ν 3731/08.

3.Tις διατάξεις του άρθρου  83 τουΝ 2362/1995- ΦΕΚ 247Α

4.Το ΑΡΙΘ 21437/2011Εγγραφο Υπ Εσωτερικών Αποκέντρωσης  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του αρθ 83        

παρ 1 του Ν 2362/95

5. Την δυνατότητα  του Δήμου  σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52,Α΄12-3-2012) που αφορά στη «Διαχείριση ανεπιτήρητων  παραγωγικών ζώων  (αιγοπρόβατα και βοοειδή)»  

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.500,00€ στον ΚΑ 00-6495.006 δαπάνη  σφαγής & διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων .

5.Την  7/ 2016  απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την  έγκριση & διάθεση της  πίστωσης από τον ΚΑ 00-6495.006 δαπάνη  σφαγής & διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων

6.Την τεχνική περιγραφή  που συντάχθηκε  για την εκτέλεση  της εργασίας σφαγής & διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων έτους 2016 » 

7. Την  ΑΑΥ 235/16 με ΑΔΑ 7ΑΔΛΩ1Γ-ΥΔ8

 8. Τις προσφορές που κατατέθηκαν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Εγκρινουμε την εκτέλεση της εργασίας &  τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν με την από  1/2/2016 τεχνική περιγραφή για την παροχή της υπηρεσίας δαπάνη  σφαγής & διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων , καθορίζουμε την απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας.   

2.Αναθέτουμε απευθείας την εργασία σφαγής και διάθεσης αδέσποτων αιγοπροβάτων έως το τέλος του έτους 2016, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή  και στις προσφορές που κατατέθηκαν στους :

Α) Αρχοντία Εμμ Τσικαλάκη Κρεοπωλείο ¨ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ¨, με έδρα τη Σητεία και με ΑΦΜ 125256523,Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου , αντί του ποσού των 558,03 € συμπ/νου ΦΠΑ 13%. για την εργασία Τεμαχισμού-Ψύξης-Διάθεσης Αδέσποτων Αιγοπροβάτων.

Β) ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α.Ε. ,Σφαγεία Νεάπολης και με ΑΦΜ 800241290 Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, αντί του ποσού των 918,38 € συμπ/νου ΦΠΑ 23% για την εργασία σφαγής αδέσποτων αιγοπροβάτων

3.Οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σταδιακά έως το τέλος του έτους 2016 και  κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

4.Η πληρωμή της παραπάνω εργασίας θα γίνει από τη πίστωση του ΚΑ 00-6495.006 των εξόδων του πρ/σμού οικ έτους 2016  με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θεόδωρος Πατεράκης